Modereerimise harta

Kasutaja saab jätta kommentaari või arvamuse: toote, redigeerimispartneri või meie saidi kohta. Selleks valib ta kasutajanime (oma nime või varjunime). Kasutajale teatatakse, et kasutatav pseudonüüm võib olla mõõdukas ja see ei tohi mingil viisil rikkuda kolmanda osapoole intellektuaalomandi õigust ega ole vastuolus allpool sätestatud tingimustega. Kasutaja vastutab saidile saadetud märkuste eest; temale on siduvad kehtivad õiguslikud ja regulatiivsed sätted, eelkõige need, mis panevad toime sõnavabaduse kuritarvitamise.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU jätab endale õiguse mitte avaldada või kustutada kommentaari, mis oleks vastuolus järgmiste tingimustega ja eelkõige:

  • vägivaldsed, laimavad, kuritahtlikud, ebaseaduslikud või salapärased kommentaarid;
  • mis tahes privaatsuse sissetungi ja üldisemalt iga isiku isikupära õiguste kohta;
  • märkusi, mis õõnestavad inimväärikust;
  • mis tahes kommentaar, mis halvustab, halvendab või ahistab teisi kasutajaid, töötajaid või partnereid;
  • vägivalla õhutamine, kuriteo toimepanemine;
  • kolmanda isiku isikuandmete kaitse rikkumisest;
  • sisu, mis rikub kolmandate isikute (eelkõige esemete, teoste) intellektuaalomandi õigusi, mille jaoks tal ei ole autorite ja / või volituste vajalikke volitusi.

Sõnumeid, mis ei järgi neid reegleid, saab kustutada ilma etteteatamiseta.

Sellest tulenevalt teatatakse avaldamata kommentaari autorile võimalikult kiiresti e-posti teel põhjused, miks teatist ei ole avaldatud.

Kasutajad saavad taotleda modereerimise selgitusi, kasutades saidi kontaktandmeid (näidates oma e-posti, hüüdnime ja asjaomase artikli URL-i), kuid ühtegi mõõdukalt tehtavat märkust ei esitata.

Nende reeglite mittetäitmise korral jätab AD TYRES INTERNATIONAL SLU endale õiguse kasutaja kommentaare süstemaatiliselt tagasi lükata, ajutiselt või püsivalt peatada juurdepääsu kasutaja kommentaariteenusele.

Mõõdukus ei võimalda a priori tuvastada kõiki ebaseaduslikke sisu ja eriti sisu, mis rikub kolmandate isikute õigusi, kasutaja tagab AD TYRES INTERNATIONAL SLU mis tahes tegevuse või kaebuse, mis järgneb tema märkuse reale seadmisele. kui see osutub ebaseaduslikuks.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU pakub kasutajale ja tema enda modereerimisteenustele seadet, millest saab aru anda:

  • kuritarvitusi ja kommentaare, mida võib lugeda nende kasutustingimuste või seadusega mittevastavaks;
  • kahtleb arvamuse autentsuses.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU on vaba sellest hoiatusest tulenevatest tagajärgedest, kui aruanne on piisavalt motiveeritud. Seepärast on tal õigus tühistada kommentaar, mida ta ei pea nende üldiste kasutustingimuste või seadusega kooskõlas olevaks, ja seda ilma formaalsuse või esialgse hoiatuseta.

Kasutaja hoolitseb selle eest, et välditaks teemasid, põhjendamatuid kuuldusi, valeandmeid, halbu maitset ja naljakaid võrdlusi. Kõigile mõistmiseks kirjutab kasutaja loetavaid ja arusaadavaid sõnumeid: SMS-i keelt, suurte tähtedega kommentaare või võõrkeelt (välja arvatud erandid). Kommentaari ei muudeta kunagi, et see vastaks harta nõuetele, kuid kustutatakse otse. Kustutatud kommentaarile vastavaid kommentaare võib samuti kustutada.

LiveChat
Whatsapp Messenger