1. Üldpõhimõtted
 2. Mis on suurtähtedega terminite definitsioonid?
 3. Milleks on vaja Hartat?
 4. Milliseid Andmeid kogutakse?
 5. Miks Teie Andmeid kasutatakse?
 6. Kui kaua Teie Andmeid säilitatakse?
 7. Kellega jagatakse Teie Andmeid?
 8. Kas Teie Andmeid edastatakse väljapoole Euroopa Liitu?
 9. Kuidas Teie Andmeid kaitstakse?
 10. Millised on Teie õigused?
 11. Kuidas AD Tyres kogub alaealiste Andmeid?
 12. Mis on küpsised ja muud sarnased jälgimistehnoloogiad?
 13. Kuidas Teid teavitatakse Harta muudatustest?
 14. Kuidas meiega ühendust võtta?

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

Andorra õiguse alusel asutatud ühemehe osaühing AD Tyres International SLU, mille osakapital on 1.000.000 eurot, registreeritud Andorra kaubandus- ja äriregistris numbriga 16339, mille peakontor asub aadressil C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorra Vürstiriik), e-post: dpo@adtyre.com, telefon: +376 810 888, (edaspidi "AD Tyres") tegeleb elektroonilise kaubandusega ja pakub veebilehe https://www.rehviliider.ee/ (edaspidi "Sait") kaudu rehvide ja nendega seotud toodete müüki.

AD Tyres kogub oma tegevuse raames veebis või telefoni teel Andmeid, mis võimaldavad otseselt või kaudselt tuvastada kliente, Saidi kasutajaid või kolmandaid isikuid (edaspidi ühiselt "Andmesubjektid" või "Teie") ning teostab nende Andmete Töötlemist. AD Tyres kogub Andmesubjektide Andmeid ainult otseselt, mitte kunagi kaudselt ehk kolmanda osapoole kaudu.

AD Tyres, mille kontaktandmed on eespool mainitud, on Andmete Töötlemise eest vastutav, kuna ta määrab kindlaks nende Töötlemiste eesmärgid ja vahendid.

Teatud Pangandusandmete osas jagab AD Tyres Töötlemise eest vastutust koos ettevõttega GoCardless SAS, mis on registreeritud Pariisi kaubandus- ja äriregistris numbriga 834422180, mille peakontor asub aadressil 7 rue de Madrid, Pariis (75008). Täiendavat teavet selle kohta, kuidas GoCardless teie Pangandusandmeid haldab ja teie andmekaitseõiguste kohta, leiate siit.

Teatud Sirvimisandmete osas, mida kogutakse küpsiste abil, jagab AD Tyres Töötlemise eest vastutust koos kolmandate osapoolte ettevõtetega, mille nimekirja ja täiendavaid üksikasju leiate küpsiste lehelt.

AD Tyres on määranud andmekaitseametniku vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (edaspidi "GDPR") artiklile 37, kelle kontaktandmed on dpo@adtyre.com.

AD Tyresi poolt kogutud Andmeid töötleb spetsiifilisemalt ettevõtte AD Tyres International EU Malta filiaal, mis on registreeritud numbriga OC 1277, mille peakontor asub aadressil Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Seega peetakse neid Andmete Töötlemisi teostatuks Euroopa Liidu territooriumil vastavalt GDPR-i põhjendusele 22 ja artiklile 3.1 ning need on allutatud sellele seadusandlusele.

Lisaks on Malta 2018. aasta Andmekaitse Seadus (Cap 586) samuti kohaldatav Andmete Töötlemisele vastavalt selle seaduse artiklile 4(2)(a).

Teid kutsutakse üles hoolikalt läbi lugema käesolevat Privaatsuspoliitikat (edaspidi "Harta") ja tutvuma selle sisuga.

2. MIS ON SUURTÄHTEDEGA TERMINITE DEFINITSIOONID?

Sõnad või väljendid, mis algavad suurtähega, on allpool toodud definitsioonidega.

AD Tyres
tähendab Artiklis 1 esimeses lõigus identifitseeritud ettevõtet.
Harta
on määratletud Artiklis 1.
Kliendikonto
tähendab kontot, mille iga klient saab luua lehelt https://www.rehviliider.ee/minu-konto/.
Andme(d)
tähendab igasugust isikuandmet, st teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, arvestades, et tuvastatavaks peetakse isikut, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige identifikaatori, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebiidentifikaator või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi konkreetse elemendi alusel.
Pangandusandmed
on määratletud Artiklis 4.
Tellimusandmed
on määratletud Artiklis 4.
Navigeerimisandmed
on määratletud Artiklis 4.
Tehnilised andmed
on määratletud Artiklis 4.
Puudutatud isiku(d)
on määratletud Artiklis 1.
Toode(t)
tähendab rehve või nendega seotud tooteid (veljed, ketid jne), mida AD Tyres pakub müügiks Veebilehel.
GDPR
on määratletud Artiklis 1.
Veebileht
on määratletud Artiklis 1.
Töötlus(ed)
tähendab igasugust toimingut või toimingute kogumit, mida tehakse automaatsete protsesside abil või ilma nende abita ja mis rakendatakse Andmetele, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtmine, konsulteerimine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühendamine või sidumine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
Teie
on määratletud Artiklis 1.

3. MILLEKS ON VAJA HARTAT?

Käesolev Harta on Teie käsutuses Teie Andmete kogumisel, et tagada täielik läbipaistvus AD Tyres'i poolt Teie Andmete Töötlemisel, pakkudes lühikest, kergesti ligipääsetavat, arusaadavat ja selget ning lihtsas keeles sõnastatud teavet.

Juhul kui mõni teave ei ole piisavalt selge, kutsume Teid üles võtma meiega ühendust Teile sobival viisil, kas saates e-kirja aadressile dpo@adtyre.com või kasutades kontaktivormi, millele pääsete ligi siin.

Harta kehtib Teie Andmete kohta, mida AD Tyres kogub ja töötleb järgmiste tegevuste raames, mille puhul AD Tyres on Töötlemise Eest Vastutav:

 • Teie veebilehe kasutamine, kaasa arvatud lihtsalt sellel sirvimine;
 • kliendikonto loomine ja kasutamine veebilehe kaudu;
 • AD Tyres'i poolt veebilehe kaudu pakutavate toodete ostmine; või
 • igasugune suhtlus klienditeenindusega.

Käesolev Harta ei kehti ühegi muu Andmete Töötlemise kohta, mis toimub väljaspool eespool kirjeldatud konteksti ja mille puhul AD Tyres ei ole Töötlemise Eest Vastutav.

4. MILLISEID ANDMEID KOGUTAKSE?

AD TYRES'I NÕUDEL KOGUTUD ANDMED

AD Tyres esitab Teile nõude Teie Andmete kogumiseks erinevatel aegadel, eriti:

 • veebilehe kasutamisel;
 • tellimuse sooritamisel veebilehel;
 • kliendikonto loomisel veebilehel; või
 • suhtlemisel klienditeenindusega.

Kogutud Andmed (edaspidi «Tellimuse Andmed») hõlmavad muuhulgas:

 • Teie eesnimi;
 • Teie perekonnanimi;
 • Teie sünnikuupäev;
 • Teie postiaadress;
 • Teie e-posti aadress;
 • Teie telefoninumber;
 • Teie riik;
 • Teie käibemaksukohustuslase number.

Maksete osas kogutud Andmed meie nõudmisel (edaspidi «Pangandusandmed») hõlmavad Teie krediitkaardi numbrit, aegumiskuupäeva ja CVC-d (või kaardi tagaküljel asuvat visuaalset krüptogrammi), mis edastatakse makseteenuste pakkujatele: Checkout.com, Hipay või Braintree.

Paypal'i teenusepakkuja kaudu maksmisel kogutakse pangandusandmed otse sellelt ettevõttelt Teie konto loomisel. Sel juhul on Paypal ainus, kes vastutab nende andmete töötlemise eest.

Me kasutame GoCardless'i Teie IBAN-i kaudu toimuvate maksete haldamiseks. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas GoCardless haldab Teie Pangandusandmeid ja Teie andmekaitseõigusi, leiate: siit.

Mõned Tellimuse Andmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, riik, e-posti aadress) ja Pangandusandmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks AD Tyres'iga. Seetõttu takistab Teie keeldumine nende Andmete meile edastamisest Teie tellimuse lõpuleviimist.

AUTOMAATSELT AD TYRES'I POOLT KOGUTUD ANDMED

AD Tyres kogub Teie Andmeid automaatselt Teie seadme (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne) kaudu, eriti Teie veebilehel sirvimise ajal. Neid Andmeid võidakse koguda isegi ilma tellimuseta. Kogumine toimub tavaliselt küpsiste abil.

Need Andmed (edaspidi «Tehnilised Andmed») hõlmavad muuhulgas:

 • Teie IP-aadress (identifitseerimisnumber, mis on määratud Teie seadmele Interneti-ühenduse loomisel);
 • Teie MAC-aadress (füüsiline identifitseerimisnumber, mis on salvestatud Teie võrgukaardile või võrguliidesele);
 • Teie IMEI-number (Teie mobiiltelefoni identifitseerimisnumber);
 • Teie seadme operatsioonisüsteem (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne);
 • Teie mobiilioperaator;
 • Teie Interneti-teenuse pakkuja;
 • Teie poolt kasutatav veebibrauser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne); või veel
 • Teie seadme kasutatav ajavöönd.

Teie seadme kaudu automaatselt kogutud Andmed hõlmavad samuti Teie sirvimisandmeid (edaspidi «Sirvimisandmed»), nagu:

 • leheküljed, mida olete külastanud;
 • külastuse kuupäev;
 • iga külastatud lehekülje peal veedetud aeg;
 • aktiveeritud lingid;
 • vaadatud pakkumised;
 • otsitud tooted;
 • sooritatud tellimused; või veel
 • Teie toodete tarbimisharjumused.

5. MIKS TEIE ANDMEID KASUTATAKSE?

Isikuandmete töötlemine võib toimuda ainult juhul, kui see põhineb:

 • seaduslikul alusel, mis on sätestatud RGPD artiklis 6.1 (nõusolek, lepingu täitmine, seaduslik kohustus, eluliste huvide kaitse, avaliku huvi ülesanne või töötleja õigustatud huvi); ja
 • ühe või mitme eesmärgi suhtes, mis on selged, õiguspärased ja määratletud töötleja poolt.

Alljärgnev tabel loetleb AD Tyres'i poolt teostatud Töötlusi, igaühe eesmärgid, seadusliku aluse ja käsitletavad Andmed.

Töötluse nimi Eesmärgid Seaduslik alus Käsitletavad andmed
Tellimus
 • Vastata kõigile Teie päringutele tellimuse esitamiseks
 • Teie tellimuse arvesse võtmine ja täitmine
 • Kohaletoimetamise ja vajadusel paigalduse teostamine
Leping
 • Tellimuse andmed
Ühekordne pangakaardiga makse
 • Teie tellimuse eest makse sooritamine
 • Tagasilükatud pangatehingute haldamine
Leping
 • Pangandusandmed (CB)
Hilisemate ostude hõlbustamine
 • Pangandusandmete salvestamine tulevaste ostude hõlbustamiseks
Nõusolek
 • Pangandusandmed (CB)
SEPA otsekorraldus
 • Teie IBAN-i edastamine teenusepakkujale GoCardless
Leping
 • Pangandusandmed (IBAN)
Maksete kohta kaebuste esitamine
 • Pangakaardi omaniku võimalike kaebuste haldamine, mida kasutati tellimuse eest maksmisel
Leping
 • Pangandusandmed
Järelteenindus
 • Teie kaebuste haldamine
 • Harta või üldtingimuste muudatuste teavitamine
 • Kliendisuhte haldamine (päringud, kommentaarid ja ettepanekud) pärast tellimust
 • Tagasimaksete haldamine
Leping
 • Tellimuse andmed
 • Pangandusandmed
Kliendikonto
 • Hõlbustada Teie hilisemaid tellimusi, vältides juba AD Tyres'ile edastatud elementide uuesti sisestamist
Nõusolek
 • Tellimuse andmed
Uudiskiri (kaasa arvatud AD Tyres'i kaubanduspakkumised)
 • Teie uudiskirja tellimuse täitmine (kaasa arvatud AD Tyres'i kaubanduspakkumised)
Nõusolek
 • Tellimuse andmed (e-posti aadress)
AD Tyres'i kaubanduspakkumised
 • AD Tyres'i toodete otsese müügikampaaniate läbiviimine
 • AD Tyres'i toodete AdWords kampaaniate läbiviimine
Õigustatud huvi (4)
 • Tellimuse andmed
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
 • Teenusepakkujate andmed
 • Kolmandate osapoolte andmed
Sihtotstarbelised reklaamid
 • Kohandada meie reklaamsõnumeid Teie vajaduste ja harjumustega
Nõusolek (küpsised)
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Kasutajakogemus
 • Isikupärastada Teie kogemust veebilehel vastavalt Teie vajadustele ja harjumustele
 • Kiirendada Teie navigeerimist veebilehel
Nõusolek (küpsised)
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Statistika
 • Statistiliste uuringute läbiviimine ja analüüsimine
Õigustatud huvi (1) ja nõusolek (küpsis)
 • Tellimuse andmed
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Kvaliteet
 • Veebilehe kasutamisel kohatud tehniliste probleemide analüüsimine
 • Infosüsteemi anomaaliate tuvastamine
Õigustatud huvi (2)
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed
Petus
 • Võltsimise ja tehnoloogilise pettuse tuvastamine
Õigustatud huvi (3)
 • Tellimuse andmed
 • Tehnilised andmed
 • Navigeerimisandmed

(1) AD Tyres'i õigustatud huvi seisneb võimes end ise hinnata ja statistilise tööriista abil paremaks muutuda.

(2) AD Tyres'i õigustatud huvi seisneb oma teenuse kvaliteedi tagamises.

(3) AD Tyres'i õigustatud huvi on pettuste ennetamine.

(4) Õigustatud huvi on see, mida käsitletakse RGPD põhjenduses (47), mis näitab: « Isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil võib pidada õigustatud huvi rahuldamiseks ». See õigustatud huvi seisneb eelkõige regulaarse kaubandussuhte säilitamises Teiega.

6. KUI KAUAKS TEIE ANDMEID SÄILITATAKSE?

AD Tyres peab auks säilitada Teie Andmeid vormis, mis võimaldab Teie identifitseerimist, mitte kauem kui on vajalik eesmärkidel, milleks neid töödeldakse.

Alljärgnev tabel näitab Teie igat tüüpi Andmete säilitamise aegu sõltuvalt Töötlusest, mille jaoks neid kasutatakse.

Andmed Töötlus Aktiivse baasi säilitamise aeg (1) Vahepealse arhiveerimise aeg (2)
Tellimuse Andmed Tellimus 3 aastat alates viimasest tellimusest n/a*
Järelteenindus 3 aastat alates viimasest tellimusest n/a
Kliendikonto 3 aastat alates viimasest sisselogimisest Kliendikontole või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni, kui see toimub varem n/a
Uudiskiri Kuni Teie loobumiseni või 3 aastat alates viimasest sisselogimisest Kliendikontole, kui see tähtaeg saabub varem n/a
AD TYRESi kaubanduspakkumised 2 aastat alates viimasest tellimusest n/a
Statistika 3 aastat alates viimasest tellimusest n/a
Petus n/a 5 aastat alates kogutud Andme kogumisest
Pangandusandmed (3) Tehing (CB) Kuni tellimuse täieliku tasumiseni n/a
Vaidlused maksete üle n/a 13 kuud alates debiteerimise kuupäevast
või
15 kuud juhul, kui tegemist on viitajaga maksega
Järelteenindus Kuni AD Tyresi poolt Teie tellimuse eest tagasimaksmise kohustuse aegumiseni (sealhulgas taganemisõiguse või tellimuse tühistamise tähtaeg) n/a
SEPA makse (IBAN) Aeg, mis kulub IBANi edastamiseks GoCardlessile n/a
Hilisemate ostude hõlbustamine (CB) Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või kuni pangakaardi kehtivusaja lõppemiseni, kui see saabub varem n/a
Tehnilised Andmed Sihtotstarbelised reklaamid Vaata küpsiseid n/a
Kasutajakogemus
AD Tyresi kaubanduspakkumine
Kvaliteet
Statistika
Petus
Navigeerimisandmed Sihtotstarbelised reklaamid Vaata küpsiseid n/a
AD Tyresi kaubanduspakkumine
Kasutajakogemus
Kvaliteet
Statistika
Petus

*n/a tähendab mittekohaldatav.

(1) Aktiivse baasi säilitamine tähendab kõnealuse Andme säilitamist baasis, mida kasutatakse vastava Töötluse eesmärgil.

(2) Vahepealne arhiveerimine tähendab Andme säilitamist piiratud juurdepääsuga tingimustes (i) kas eraldi arhiivibaasis, mis on aktiivsest baasist eraldatud, piiratud juurdepääsuga ainult neile isikutele, kellel on vajadus seda teada oma funktsiooni tõttu, (ii) või aktiivses baasis, tingimusel, et arhiveeritud Andmed on isoleeritud loogilise eraldamise teel (juurdepääsuõiguste ja volituste haldamine), et muuta need kättesaamatuks isikutele, kellel pole enam vajadust neid töödelda.

(3) Pangandusandmeid ei säilitata kunagi AD Tyresis, vaid maksepartnerite juures (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless vastavalt juhtumile).

7. KELLEGA JAGATAKSE TEIE ANDMEID?

AD Tyres võib jagada mõningaid Teie Andmeid allpool nimetatud teiste üksustega. Igas olukorras jagab AD Tyres neid Andmeid ainult ulatuses, mis on rangelt vajalik AD Tyresi poolt Teie Andmete Töötluse eesmärkide tagamiseks või selle saaja poolt määratletud konkreetsete ja seaduslike eesmärkide tagamiseks.

GRUPI ÜKSUSED, MILLELE KUULUB AD TYRES

AD Tyres võib jagada mõningaid Teie Andmeid teiste grupi üksustega, kuhu AD Tyres kuulub, eelkõige selleks, et Teid paremini tundma õppida. Neid teisi üksusi kohustavad samasugused kohustused nagu AD Tyresi omad Teie Andmete kaitsmisel.

ALLTÖÖVÕTJAD JA KOLMANDATE OSAPOLTE TEENUSEPAKKUJAD

AD Tyres võib jagada mõningaid Teie Andmeid alltöövõtjate ja/või kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, keda kasutatakse AD Tyresi toodete ja teenuste pakkumisel Saidi kaudu. Teie Andmete jagamine nende üksustega on vajalik Teie tellimuse täitmiseks. AD Tyres jagab ainult rangelt vajalikke Andmeid nende üksuste poolt usaldatud ülesande täitmiseks pärast seda, kui on lepinguliselt tagatud, et nende kohustused Teie Andmete kaitse osas on sama kõrged kui käesolevas Hartas võetud kohustused.

Peamiselt on tegemist järgmiste üksustega:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (tehnoloogiline alltöövõtt)
 • OVH (saidi majutamine)
 • HOTJAR (analüütiline küpsis)
 • GOOGLE (reklaamiküpsis)
 • MICROSOFT (reklaamiküpsis)
 • CHECKOUT.COM (makseteenuste pakkuja)
 • HIPAY (makseteenuste pakkuja)
 • BRAINTREE (makseteenuste pakkuja)
 • GOCARDLESS (makseteenuste pakkuja)
 • PAYPAL (makseteenuste pakkuja)
 • DPD (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • GLS (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • UPS (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • DHL (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • SEUR (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • CHRONOPOST (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • BOOMERANG (kohaletoimetamise teenusepakkuja)
 • TNT (kohaletoimetamise teenusepakkuja)

Samuti on tegemist partnergarazhidega, mille nimekirja saab vaadata siit.

ERANDJUHTUMID

AD Tyres võib erandjuhtudel jagada Teie Andmeid järgmistel juhtudel: (i) seoses ühinemise, omandamise, vara või muu sarnase operatsiooniga, mis puudutab kogu või osa AD Tyresist, (ii) kui selline jagamine on seaduse, määruse, pädeva kohtu- või haldusasutuse poolt nõutud; või (iii) isiku õiguste ja/või turvalisuse kaitsmiseks, ebaseaduslike või väidetavalt ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks või meetme võtmiseks või AD Tyresi Saidi õiguste, vara ja turvalisuse kaitsmiseks; (iv) AD Tyresi poolt käesolevas Hartas Teie huvides võetud kohustuste täitmiseks ja tagamiseks.

8. KAS TEIE ANDMEID EDASTATAKSE VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU?

Teie Andmeid töödeldakse ja säilitatakse peamiselt Malta territooriumil, mis asub Euroopa Liidus.

Siiski on Andorra Vürstiriigi territooriumil asuv ettevõte AD Tyres, mis asub väljaspool Euroopa Liitu, saanud juurdepääsu nendele Andmetele.

Euroopa Komisjoni 19. oktoobri 2010. aasta otsusega on tunnistatud, et Andorra tagab Euroopa Liidust üle kantud isikuandmete piisava kaitse taseme. Seda otsust on kinnitanud Komisjoni aruanne 15. jaanuarist 2024.

Lisaks ei saa AD Tyres välistada, et Teie Andmeid võidakse edastada muudele territooriumidele väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), eriti territooriumidele, kus isikuandmete kaitse tase on madalam kui Euroopa Liidus.

Sellisel viimasel juhul kohustub AD Tyres kontrollima olemasolevate meetmete olemasolu või võtma asjakohaseid meetmeid Teie Andmete kaitse taseme tagamiseks, nagu näiteks:

 • komisjoni piisavusotsus asjaomase riigi kohta;
 • Euroopa Komisjoni või järelevalveasutuse poolt vastu võetud standardlepingu klauslid, millele saaja on allunud ja mille koopia võite meilt küsida, kui need on ametlikult allkirjastatud;
 • ettevõtte sisereeglid;
 • heakskiidetud käitumisjuhend või heakskiidetud sertifitseerimismehhanism (mis sisaldab ELi-välise saaja siduvat ja täitmisele pööratavat kohustust rakendada asjakohaseid tagatisi);
 • halduslik kokkulepe või õiguslikult siduv ja täitmisele pööratav tekst, mis võimaldab avalike asutuste vahelist koostööd.

AD Tyres'i peamiste partnerite puhul on siin sihtriigid ja vastu võetud asjakohased tagatised.

Saajad Riigid Tagatised
GCG Prantsusmaa Euroopa Liit
OVH Saksamaa Euroopa Liit
HOTJAR Malta Euroopa Liit
GOOGLE Ameerika Ühendriigid 10. juuli 2023. aasta piisavusotsus
MICROSOFT Ameerika Ühendriigid 10. juuli 2023. aasta piisavusotsus
CHECKOUT.COM Ühendkuningriik 28. juuni 2021. aasta piisavusotsus
HIPAY Prantsusmaa Euroopa Liit
BRAINTREE Ameerika Ühendriigid 10. juuli 2023. aasta piisavusotsus
GOCARDLESS Ühendkuningriik 28. juuni 2021. aasta piisavusotsus
PAYPAL Ameerika Ühendriigid 10. juuli 2023. aasta piisavusotsus
DPD Prantsusmaa Euroopa Liit
GLS Holland Euroopa Liit
UPS Ameerika Ühendriigid 10. juuli 2023. aasta piisavusotsus
DHL Saksamaa Euroopa Liit
SEUR Hispaania Euroopa Liit
CHRONOPOST Prantsusmaa Euroopa Liit
BOOMERANG Prantsusmaa Euroopa Liit
TNT Holland Euroopa Liit

9. KUIDAS TEIE ANDMEID KAITSTAKSE?

AD Tyres on rakendanud asjakohaseid füüsilisi, tehnilisi, administratiivseid ja organisatsioonilisi turvameetmeid Teie Andmete kaitsmiseks igasuguse juurdepääsu, kasutamise, kaotuse, juhusliku hävimise, kahjustumise, varguse või volitamata või ebaseadusliku levitamise eest.

Hoolimata oma pidevatest jõupingutustest ei saa AD Tyres võtta endale kohustust garanteerida Teie Andmete turvalisuse osas tulemust ja kutsub Teid üles teavitama kõigist eespool nimetatud raskustest, millest olete teadlik.

Selleks võite klienditeenindusega ühendust võtta Teile sobival viisil, kas saates e-kirja aadressile dpo@adtyre.com või kasutades kontaktivormi, millele pääsete ligi siin.

Seda saiti kaitseb reCAPTCHA, Google'i privaatsuspoliitika ja Google'i kasutustingimused kehtivad selle teenuse kohta.

10. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on Teil allpool loetletud õigused seoses Teie Andmetega:

 • õigus pääseda ligi Teie Andmetele:

  See tähendab võimalust saada kinnitust AD Tyres'ilt, kas Teid puudutavaid Andmeid töödeldakse või mitte, samuti juurdepääsu nimetatud Andmetele ja järgmisele teabele: eesmärgid, Andmete kategooriad, saajad või saajate kategooriad, säilitamise kestus või selle kestuse määramise kriteeriumid, Teie õigused nende Andmete suhtes, õigus esitada kaebus järelevalveasutusele ja vajadusel Andmete kogumise allikas ning automatiseeritud otsuste tegemise olemasolu nende Andmete alusel.

  Teil on samuti õigus saada teavet sobivate tagatiste kohta, kui Teie Andmeid edastatakse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile.

  Juurdepääsuõiguse rakendamisel annab AD Tyres Teile koopia Andmetest ja võib nõuda mõistlike tasude maksmist, mis põhinevad halduskuludel, mis tahes täiendava koopia eest, mida Te taotlete. Kui esitate taotluse elektrooniliselt, antakse teave tavaliselt kasutatavas elektroonilises vormingus, kui Te ei soovi teisiti.

 • õigus parandada Teie Andmeid:

  see tähendab võimalust saada AD Tyres'ilt Teie Andmete parandamist võimalikult kiiresti, kui need on ebatäpsed või, arvestades Töötlemise eesmärke, puudulikud (Te võite esitada täiendava avalduse selleks);

 • õigus kustutada Teie Andmeid:

  See tähendab võimalust saada AD Tyres'ilt Teie Andmete kustutamist võimalikult kiiresti ühel järgmistest põhjustest:

  • neid Andmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
  • Te võtate tagasi oma nõusoleku, mille alusel neid Andmeid töödeldi, eeldusel, et puudub muu õiguslik alus nende Töötlemiseks;
  • Te vaidlustate nende Andmete Töötlemise allpool täpsustatud tingimustel seoses Teie vastuväiteõigusega;
  • Andmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • Andmed tuleb kustutada, et täita AD Tyres'ile kehtestatud seaduslikku kohustust; või
  • Andmeid on kogutud seoses infoteenuste pakkumisega lastele.

  Kui Andmeid, mille kustutamist taotletakse, on AD Tyres avalikustanud, tuleb võtta mõistlikke meetmeid, arvestades saadaolevaid tehnoloogiaid ja rakendamise kulusid, sealhulgas tehnilisi meetmeid, et teavitada töötlejaid, kes neid Andmeid töötlevad, et Te olete taotlenud nende poolt kõigi selliste Andmetega seotud linkide või koopiate või reprodutseerimiste kustutamist.

  Õigus kustutamisele ei kehti juhul, kui Töötlemine on vajalik:

  • sõnavabaduse ja teabe vabaduse õiguse kasutamiseks;
  • seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab Töötlemist, mida näeb ette Liidu õigus või liikmesriigi õigus, millele töötleja on allutatud, või avaliku huvi ülesande täitmiseks või töötlejale antud avaliku võimu teostamiseks;
  • avaliku tervise valdkonnas avaliku huvi kaalutlustel;
  • arhiivimise eesmärgil avalikes huvides, teadusliku või ajaloolise uurimistöö või statistilistel eesmärkidel, juhul kui õigus kustutamisele võib muuta võimatuks või tõsiselt kahjustada nimetatud Töötlemise eesmärkide saavutamist; või
  • õigusnõuete tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.
 • õigus vastustada Teie Andmete Töötlemisele:

  See tähendab võimalust vastustada Teie Andmete Töötlemisele, mida teostatakse AD Tyres'i õigustatud huvi alusel (kaasa arvatud sellisel alusel toimuv profiilianalüüs), kui see Töötlemine ei ole tegelikult põhjendatud AD Tyres'i õigustatud ja kaalukate põhjustega, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

  See tähendab ka võimalust vastustada Töötlemisele turunduse eesmärgil (kaasa arvatud profiilianalüüs, kui see on seotud sellise turundusega).

  Lõpuks, statistilistel eesmärkidel toimuva Töötlemise puhul tähendab see võimalust vastustada sellisele Töötlemisele põhjustel, mis on seotud Teie eriolukorraga, välja arvatud juhul, kui Töötlemine on vajalik avaliku huvi ülesande täitmiseks.

 • õigus piirata Teie Andmete Töötlemist:

  See tähendab võimalust saada AD Tyres'ilt Töötlemise piiramist ühel järgmistest juhtudest:

  1. ajaks, mis on vajalik AD Tyres'i poolt Teie Andmete täpsuse kontrollimiseks, kui Te vaidlustate nende Andmete täpsuse;
  2. Te vastustate ebaseadusliku Töötlemise tõttu Andmete kustutamisele ja nõuate selle asemel nende kasutamise piiramist;
  3. Andmed ei ole enam AD Tyres'ile Töötlemise eesmärkidel vajalikud, kuid on endiselt vajalikud Teile õigusnõuete tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
  4. ajaks, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas AD Tyres'i õigustatud põhjused kaaluvad üles Teie omad, kui Te olete vastustanud Töötlemisele sellel alusel.

  Töötlemise piiramise korral võib Andmeid, välja arvatud säilitamise, töödelda ainult Teie nõusolekul või õigusnõuete tuvastamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks, või teise füüsilise või juriidilise isiku kaitseks või Liidu või liikmesriigi avaliku huvi oluliste põhjuste tõttu.

  Teid teavitatakse AD Tyres'i poolt piiramise lõpetamisest enne selle jõustumist.

 • õigus Teie Andmete ülekandmiseks:

  See tähendab võimalust saada AD Tyres'ilt Teie Andmete edastamist, mis on AD Tyres'ile esitatud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid Andmeid teisele üksusele (selle ülekande teostab Teie või, kui see on tehniliselt võimalik, AD Tyres) ja see, kui Töötlemine toimub automatiseeritud protsesside abil ja põhineb nõusolekul või lepingul;

 • õigus tagasi võtta Teie nõusolek:

  see tähendab võimalust tagasi võtta Teie nõusolek igasugusele Teie Andmete Töötlemisele, mis on toimunud Teie varasema nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks olete kutsutud meiega ühendust võtma Teile sobival viisil:

 • kas saates e-kirja aadressile: dpo@adtyre.com
 • või täites kontaktivormi, millele pääsete ligi siin.

Et Teie taotlust võimalikult tõhusalt töödelda, kutsub AD Tyres Teid üles esitama selle selgelt ja üksikasjalikult. Kui Teie isiku suhtes on kahtlusi, võib AD Tyres paluda esitada täiendavaid andmeid, mis on vajalikud Teie isikusamasuse kinnitamiseks.

Teil on samuti:

 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele:

  see tähendab võimalust esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele, eriti liikmesriigis, kus asub Teie tavaline elukoht, Teie töökoht või koht, kus rikkumine toime pandi, kui Te arvate, et Teid puudutavate Andmete Töötlemine kujutab endast seadusandluse rikkumist.

Selle õiguse kasutamise hõlbustamiseks kutsume Teid üles tutvuma järelevalveasutuste loeteluga siin.

11. KUIDAS AD TYRES KOGUB ANDMEID ALAEALISTE KOHTA?

AD Tyres'i veebisaidil müüdavad Tooted ei ole mõeldud alaealistele. Seetõttu ei töötle AD Tyres alaealiste Andmeid ega saa eeldada, et veebisaidi külastajate või klientide Andmed puudutavad otseselt või kaudselt alaealisi.

12. MIS ON KÜPSISED JA MUUD SARNASED JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD?

AD Tyres kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võivad koguda mõningaid Teie Andmeid. Need küpsised aitavad parandada Teie sirvimiskogemust veebisaidil, annavad meile teavet meie veebisaidi toimimise ja kvaliteedi kohta ning aitavad kaasa sihitud reklaamide pakkumisele.

AD Tyres küsib Teie eelnevat nõusolekut nende infotehnoloogiliste vahendite kasutamiseks, kasutades veebisaidi avalehel ribareklaami Teie esimesel ühendusel. Teie nõusolekut küsitakse AD Tyres'ilt uuesti samadel tingimustel pärast kolmeteistkümne kuu möödumist eelmisest nõusoleku kogumisest.

AD Tyres kutsub Teid tungivalt üles tutvuma veebisaidi "Küpsised" lehega, et saada rohkem teavet.

13. KUIDAS TEID TEAVITATAKSE HARTA MUUDATUSTEST?

AD Tyres uuendab aeg-ajalt käesolevat Hartat, et arvestada muu hulgas seadusandluse arenguid Teie Andmete kaitse osas.

AD Tyres teavitab Teid kõigist muudatustest või uuendustest, saates teate Teie e-posti aadressile ja/või avaldades märgatava teavituse Veebisaidil.

14. KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

AD Tyres on Teie täielikus käsutuses, et vastata kõigile Teie küsimustele käesoleva Harta kohta.

Meiega ühenduse võtmiseks olete oodatud tegema seda Teile sobival viisil:

 • kas saates e-kirja aadressile: dpo@adtyre.com
 • või täites kontaktivormi, millele pääsete ligi siin.
LiveChat
Whatsapp Messenger