MÜÜGITINGIMUSED

- Kehtiv versioon alates 18. oktoobrist 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, Andorra õiguse alusel asutatud societat limitada unipersonal tüüpi ettevõte, mille aktsiakapital on 1.000.000 eurot, registreeritud Andorra kaubandus- ja äriregistris numbriga 16339, mille käibemaksukohustuslase number on EE101908205, mille peakontor asub aadressil C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andorra Vürstiriik), e-post: cm(a)adtyre.com, telefon: +376 810 888, (edaspidi nimetatud "Müüja") tegeleb peamiselt rehvide ja sellega seotud toodete müügiga veebisaidi rehviliider.ee kaudu (edaspidi "Sait").

Käesolevad müügitingimused on mõeldud reguleerima ilma piiranguteta kõiki toodete ja teenuste müüke igale kliendile, olgu see füüsiline või juriidiline isik, tarbija, mitteprofessionaal või professionaal (edaspidi "Klient"), kes on teinud ostu Saidil ja määratlema lepingulised suhted Müüja ja Kliendi vahel.

1. MÄÄRATLUSED

Kõik nimisõnad, mille esimene täht on suur, on selles dokumendis määratletud käesolevas artiklis.

 • Kinnitus tähendab Müüja poolt Kliendile saadetud vastuse e-kirja, mis järgneb Kliendi poolt Tellimuse kinnitamisele ja sisaldab Tellimuse ülevaadet, kohaldatavaid müügitingimusi ja vastavat Arvet.
 • Tellimuse Vorm tähendab Kliendi poolt valitud Toodete ülevaadet, mida Klient peab kinnitama Saitil, et lõpetada Tellimus.
 • Kohaletoimetamise Tšekk tähendab dokumenti, mille Transportija annab Kliendile Tellimuse kohaletoimetamisel, vastu Kliendi allkirja, mis tõendab Tellimuse kättetoimetamist ning seotud Toodete täiuslikku seisukorda ja anomaaliate puudumist.
 • ÜT tähendab käesolevaid Müüja üldisi müügitingimusi, millele Klient peab Tellimuse sooritamiseks nõustuma.
 • Klient tähendab üksikisikut või ettevõtet, kes tegutseb Tarbijana, Mitte-Professionaalina või Professionaalina, pääsedes Saitile Tellimuse sooritamise eesmärgil.
 • Tellimus tähendab Kliendi poolt Saitil igal ostukorral tellitud Toodet või Toodete komplekti.
 • Tarbija tähendab Klienti, füüsilist isikut, kes tegutseb eesmärkidel, mis ei kuulu tema kaubandus-, tööstus-, käsitöö-, vabakutselise või põllumajandusliku tegevuse raamesse.
 • Leping tähendab kõiki lepingulisi dokumente, mis määratlevad Poolte õigused ja kohustused igas Müügis, viidatud Artikkel 15.
 • Kohaletoimetamise Kuupäev tähendab Tellimuse tegelikku kohaletoimetamise kuupäeva Kliendile, mis on märgitud Kohaletoimetamise Tšekil.
 • Kohaletoimetamise Tähtaeg tähendab maksimaalset tähtaega, mille jooksul Müüja kohustub Tellimuse Kliendile kohale toimetama, viidatud Artikkel 8.2.
 • Taganemise Tähtaeg tähendab tähtaega, millele viidatakse Artikkel 9.
 • Arve tähendab arvet, mis saadetakse Kliendile Kinnituse kaudu.
 • Vääramatu Jõud tähendab juhtumit, kus sündmus, mis on võlgniku kontrolli alt väljas, mida ei saanud mõistlikult ette näha Lepingu sõlmimisel ja mille mõjusid ei saa vältida sobivate meetmetega, takistab võlgniku kohustuse täitmist.
 • Tarnija tähendab Kolmandat Osapoolt Lepingus, kes omab Kliendi Tellimuse Toodet või Tooteid.
 • Kohaletoimetamine tähendab Toodete füüsilise või kontrolli üleandmist Kliendile.
 • Mitte-Professionaal tähendab Klienti, juriidilist isikut, kes ei tegutse professionaalsetel eesmärkidel (vt allpool Professionaali määratlust).
 • Toote Pakkumine tähendab Müüja vastutusel avaldatud pakkumist ühel tema platvormidest, sealhulgas tema Sait, mis on pühendatud konkreetse Toote müügile ja sisaldab muu hulgas fotot ning Toote omadusi ja hinda.
 • Pool(te) tähendab üksikult Klienti või Müüjat ja mitmuses Klienti ja Müüjat koos.
 • Hind tähendab koguhinda, mille Klient kohustub Tellimuse eest maksma, viidatud Artikkel 5.
 • Toode(t) tähendab pneumaatilisi või sellega seotud tooteid (veljed, ketid jne), mida Müüja pakub müügiks Saitil.
 • Professionaal tähendab Klienti, füüsilist või juriidilist isikut, avalikku või eraõiguslikku, kes tegutseb eesmärkidel, mis kuuluvad tema kaubandus-, tööstus-, käsitöö-, vabakutselise või põllumajandusliku tegevuse raamesse, sealhulgas kui ta tegutseb teise professionaali nimel või tema eest.
 • Sait tähendab Müüja veebisaiti, mis on kättesaadav URL-aadressil rehviliider.ee.
 • Paigaldusjaam(ad) tähendab garaaže, mis on loetletud Saitil (https://fitting.rehviliider.ee/), kuhu Klient saab oma Tellimuse kohale toimetada ja oma Tooted paigaldada.
 • Taganemisõiguse Omanik tähendab isikut, kellele viidatakse Artikkel 9.
 • Transportija tähendab transpordiettevõtet, mille Tarnija või Müüja on valinud Tellimuse toimetamiseks Kliendi poolt deklareeritud aadressile või Kliendi poolt valitud Paigaldusjaama.
 • Müüja tähendab isikut, kellele viidatakse Preambulis.
 • Müük tähendab juriidilist tehingut, mis sõlmitakse Müüja ja Kliendi vahel, mille kohaselt esimene kohustub Tellimuse kohale toimetama ja teine Hind tasuma.

2. EESMÄRK JA NÕUSTUMINE

Müügitingimused on mõeldud reguleerima piiranguteta kõiki Müüjapoolse Veebisaidi kaudu sõlmitud Müüke ning määratlema lepingulisi suhteid Müüja ja Kliendi vahel seoses iga Tellimusega.

Müügitingimused on ülimuslikud ja asendavad kõiki muid võimalikke kokkuleppeid, kohustusi, avaldusi, lubadusi, kavatsusi, dokumentatsioone või teavet, mis on varem Parteide vahel seoses Tellimusega toimunud.

Iga Kliendi poolt esitatud Tellimuse kinnitamine on rangelt allutatud Veebisaidil samal ajal kehtivate Müügitingimuste täielike tingimuste ja sätete eelnevale nõustumisele ilma piirangute ja reservatsioonideta, mida väljendatakse hiireklõpsuga märkeruudu linnukese panemisega vasakul asuva märke « Olen läbi lugenud ja nõustun müügi üldtingimuste ja privaatsuseekirjadega. » juurde. See etapp toimub pärast seda, kui Klient on saanud võimaluse kontrollida oma Tellimuse üksikasju ja selle koguhinda ning parandada võimalikke vigu enne selle kinnitamist, et väljendada oma lõplikku nõusolekut.

Müügitingimused on kättesaadavad Veebisaidil ja need edastatakse Kliendile vastupidaval andmekandjal koos Vastuvõtu Kinnitusega.

Leping loetakse Parteide vahel sõlmituks alates hetkest, kui Müüja on väljastanud Vastuvõtu Kinnituse.

Müüja tagab Lepingu tõendava kirjaliku dokumendi säilitamise alates Lepingu sõlmimisest ja kümne aasta jooksul alates Tellimuse Tarnimisest. Klient võib arhiveeritud Lepingu koopia saada lihtsalt pöördudes Müüja poole (https://www.rehviliider.ee/kontakt).

Klient on teavitatud, et Lepingu sõlmimine toob kaasa kohustuse tasuda Müüjale Hind.

3. TOOTED

3.1 Toodete omadused

Toodete põhiomadused ja hind on märgitud igas Toodete Pakkumises, mis on avaldatud Saidil. Need elemendid on lepingulised teave, mis kohustavad Müüjat juhul, kui Leping Kliendiga sõlmitakse, eeldusel, et vastavad Tooted on laos saadaval.

Iga rehvi küljel on DOT number, mis on koostatud järgmiselt:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Tehase kood, kus rehv valmistati
 • 4W: Tootja enda mõõtmekood
 • HWNX: Tootja enda valikuline kood
 • 3903: rehvi valmistamise kuupäev, mis vastab 2003. aasta 39. nädalale.

3.2 TOODETE SAADAVUS

Toote saadavuse näitamine vastavas Toote Pakkumises märkega "LAOS" on puhtalt informatiivne, arvestades igapäevaseid tehingute mahtusid ja voogusid.

Juhul kui toode on laost otsas, teavitab Müüja Klienti ja tagastab viimasele täies ulatuses makse sama maksevahendi kaudu, mida kasutati Tellimuse esitamisel, seitsmekümne kahe (72) tunni jooksul alates teavitamisest toote saadavuse puudumisest. Osalise tellimuse saadavuse korral tagastatakse Kliendile raha proportsionaalselt puuduvate toodete arvuga.

4. TELLIMUS

4.1 JUURDEPÄÄS VEEBILEHELE

Veebileht on avalik ja kõigile külastajatele kättesaadav aastaringselt, 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas, arvestades vajalikke katkestusi tehnilise hoolduse, hooldustööde ja uuenduste tegemiseks, mida Müüja peab sobivaks teostada, ning igasuguseid tehnilisi rikkeid, mis ei ole Müüja kontrolli all.

Kõik kulud, mida Klient peab kandma oma juurdepääsu tagamiseks Veebilehele, jäävad täielikult tema enda kanda, sealhulgas arvutiseadmete, internetiühenduse ja kõigi tarkvarade maksumus.

4.2 TOOTE VÕI TOODETE VALIK

Klient tunnistab ja nõustub, et toote või toodete otsimine ja valimine toimub täielikult ja ainult Kliendi vastutusel.

Kliendi otsingute hõlbustamiseks pakub Müüja oma Veebilehel (i) otsinguriba, kuhu Klient võib vabalt sisestada märksõnu ja (ii) otsinguvahendit, mis põhineb toodete erinevatel omadustel, mida saab valida loetelust. Nende tööriistade korrektne toimimine, huvi, täielikkus ja asjakohasus ei ole Müüja poolt garanteeritud.

Kliendil on kohustus tutvuda Müüja Veebilehel pakutavate toodete koguvalikuga ja teostada vajalikud otsingud valitud mudeli ja konkurentsi kohta, et hinnata toote pakkumise asjakohasust, huvi ja sobivust oma vajadustele.

Müüja pakub informatiivsel eesmärgil:

 • TECDOC andmeid sõiduki ja varuosade vahelise seose kohta;
 • BMF andmeid sõiduki, rehvide ja velgede vahelise seose kohta;
 • tootja andmeid sõidukite ja kettide vahelise seose kohta;
 • andmeid sõidukite ja toodete ühilduvuse kohta.

Müüja ei garanteeri mingil juhul andmete asjakohasust, täpsust ega täielikkust, mis on esitatud üksnes toote otsimise hõlbustamiseks viitena. Kliendil on kohustus kontrollida, kas valitud Tooted sobivad ja vastavad tema sõidukile.

Klienti kutsutakse eriti üles konsulteerima arvamusi ning uurima toote pakkumise all esitatud sarnaseid rehve, et hinnata, kas vaadeldav Toode võib rahuldada tema vajadusi.

Toote valimine toimub, klõpsates funktsioonil "Lisa ostukorvi" pärast nõutava koguse valimist.

See toiming tähendab ainult valitud Toote lisamist Kliendi ostukorvi ja ei tekita selles etapis mingit ostukohustust.

Kui Klient peab oma ostude valiku lõpetatuks, piisab, kui ta läheb jaotisse "Ostukorv", et kontrollida Tooteid ja koguseid ning tutvuda oma Tellimusega seotud koguhinnaga.

Enne Tellimuse lõplikku kinnitamist võib Klient oma ostukorvi igal ajal muuta ning tal on võimalus kontrollida oma Tellimuse üksikasju ja koguhinda ning parandada võimalikke vigu enne selle kinnitamist, et väljendada oma lõplikku nõusolekut.

4.3 KLIENDIKONTO LOOMINE JA KASUTAMINE

Tellimuse lõpuleviimiseks peab Klient looma oma isikliku konto (kui seda ei ole juba tehtud varasema Tellimuse puhul). Selleks peavad Tarbija ja Mittetööstuslik kasutaja esitama kehtiva e-posti aadressi ja seadistama parooli ning deklareerima oma identiteedi, telefoninumbri ja aadressi. Tööstuslik kasutaja loob omakorda "tööalase konto", esitades kehtiva e-posti aadressi ja seadistades parooli ning deklareerides oma ees- ja perekonnanime, ettevõtte nime, telefoninumbri ja aadressi.

Klienti kutsutakse üles täitma kõik kasulikud andmed oma isiklikus kontos, teades, et tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Klientide kõiki isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärkidel ja tingimustel, mis on täpsustatud allpool Artiklis 14 ja Privaatsuspoliitikas.

Klient kohustub esitama tõeseid ja siiraid andmeid ning teavitama Müüjat kõigist nende kohta toimunud muudatustest. Esitatud teabe kokkuvõte on kättesaadav Veebisaidil. Nõutavate andmete esitamata jätmine võrdub kontost loobumisega ja takistab Kliendil Tellimuse kinnitamist.

Kasutajanimi ja parool on rangelt isiklikud ja konfidentsiaalsed: Klient keelab nende avalikustamise kolmandale isikule või nende üleandmise. Iga kasutajanime ja parooli abil tehtud Tellimus loetakse Kliendi poolt tehtuks ja seega kohustab see Klienti Müüja ees, välja arvatud juhul, kui Tellimus on tehtud kolmanda isiku poolt Müüja veebisaidi turvalisuse rikkumise tõttu. Kliendil on kohustus teavitada viivitamatult kirjalikult Müüjat oma kasutajanime ja parooli kasutamisest ilma tema teadmata ja millest ta on teadlik.

Klient võib igal ajal parandada sisestatud teabe vigu. Müüja ei vastuta võimalike sisestusvigade eest ega nendest tulenevate tagajärgede eest, nagu viivitus ja/või kohaletoimetamise viga. Selles kontekstis kannab kõik Tellimuse uuesti saatmise kulud täielikult Klient.

Isiklik konto võimaldab Kliendil pääseda juurde järgmisele teabele:

 • Teie Tellimused – Klienditeenindus: Veebisaidil tehtud Tellimuste loetelu;
 • Muutke oma andmeid: Kliendi poolt deklareeritud isikuandmed koos võimalusega neid igal ajal muuta.

Müüja jätab endale õiguse ilma viivituseta ega hüvitiseta deaktiveerida mis tahes Kliendi konto, kui rikutakse käesolevaid üldtingimusi ja konto pettuslikku või ebaseaduslikku kasutamist Kliendi või kolmanda isiku poolt.

Klient võib oma konto deaktiveerida, teavitades Müüjat oma otsusest e-kirja teel aadressil https://www.rehviliider.ee/kontakt. Müüja deaktiveerib konto maksimaalselt seitsmekümne kahe (72) tunni jooksul alates selle e-kirja saamisest.

4.4 TELLIMUSE KINNITAMINE

Pärast ostukorvi kinnitamist, konto loomist, kohaletoimetamise aadressi sisestamist, makseviisi valimist, kutsutakse Klienti lõplikult kinnitama oma tellimus, tehes oma makse funktsiooni "Maksa turvaliselt" kaudu. Selle toimingu jõustumine sõltub käesolevate müügitingimuste eelnevast aktsepteerimisest (vt supra).

Tellimuse lõplik kinnitamine toob Kliendi suhtes kaasa kohustuse maksta Hind Müüja kasuks.

Pärast makse saamist Müüjalt saab Klient Müüjalt e-kirja, milles on kokku võetud tema Tellimus.

4.5 TELLIMUSE TÜHISTAMINE (LÕPETAMISKLAUSL)

Käesolev Artikkel on lõpetamisklausel, mis täpsustab kohustused, mille täitmata jätmine toob kaasa Müügi lõpetamise.

4.5.1 Kliendi poolt Tellimuse tühistamine

Klient võib Tellimuse tühistada ehk Müügi lõpetada järgmistel juhtudel:

 1. Sobivus:
  pärast oma Tellimuse lõplikku kinnitamist on Kliendil võimalus nõuda selle tühistamist oma vabal valikul, tingimusel, et Tellimuse Tooteid ei ole veel ettevalmistamisel;
 2. Viivitus või keeldumine kohaletoimetamisest:
  juhul, kui Müüja viivitab või keeldub kohaletoimetamisest ja vastavalt Artikkel 8.2 meenutatud tingimustele ja korrale;
 3. Taganemine:
  juhul, kui kasutatakse taganemisõigust vastavalt Artikkel 9 tingimustele;
 4. Vastavuse puudumine:
  juhtudel, kui esineb vastavuse puudumine vastavalt Artikkel 10.2;
 5. Peidetud viga:
  juhul, kui esineb peidetud viga vastavalt Artikkel 10.2; ja
 6. Force Majeure:
  juhul, kui Müüja on lõplikult takistatud oma kohustusi täitmast Force Majeure tõttu vastavalt Artikkel 13.
4.5.2 Tellimuse tühistamine Müüja poolt

Müüja võib Tellimuse tühistada ehk Müügi lõpetada järgmistel juhtudel:

 1. Viivitus või makse puudumine:
  kui Klient ei täida oma maksekohustust vastavalt Artikkel 6 tingimustele;
 2. Toodete kättesaamatus:
  juhul, kui üks või mitu toodet ei ole laos saadaval;
 3. Kliendi ebaõnnestumine toodete vastuvõtmisel deklareeritud aadressil:
  juhul, kui Klient ei suuda tooteid vastu võtta deklareeritud aadressil vastavalt ja tingimustel, mis on kirjeldatud Artikkel 8.5 ;
 4. Force Majeure:
  juhul, kui Klient ei saa oma kohustusi täita Force Majeure tõttu vastavalt Artikkel 13.
4.5.3 Eelnev hoiatus

Müügi lõpetamine peab olema eelnevalt, välja arvatud hädaolukorrad, ebaõnnestunud Poole hoiatus, et ta täidaks oma kohustust mõistliku aja jooksul, välja arvatud järgmised juhtumid:

 • tühistamine mugavuse huvides (Artikkel 4.5.1(i)) ;
 • kättetoimetamisest keeldumise ja tarneaja mittejärgimise erijuhtumid, mis on kehtestatud olulise tingimusena vastavalt Artiklile 8.2 ;
 • taganemisõiguse kasutamine (Artikkel 4.5.1(iii)) ;
 • Toodete kättesaadavuse puudumine (Artikkel 4.5.2(ii)) ; ja
 • Kliendi ebaõnnestumine Toodete vastuvõtmisel deklareeritud aadressil (Artikkel 4.5.2(iii)).

See hoiatus viitab käesolevale Artiklile 4.5 ja mainib selgelt lõpetamise põhjust ning seda, et kui ebaõnnestunud Pool ei täida oma kohustust, on teisel Poolel õigus Müük lõpetada.

Klienti kutsutakse üles tutvuma võimalike täiendavate hoiatuse tingimustega, mis on sätestatud käesolevates Üldistes Müügitingimustes ja mis on kokku lepitud iga ülalnimetatud Tellimuse tühistamise juhtumi jaoks.

4.5.4 Müügi lõpetamise formalism

Osa, kes soovib müügi lõpetada, võib seda teha:

 • teavitusega, mis viitab esitatud lõpetamise põhjusele;
 • kohtu kaudu.

Taganemisõiguse kasutamise korral tehakse ülalnimetatud teavitus taganemisvormi või muu ühemõttelise avalduse kaudu vastavalt Artikkel 9 tingimustele.

Kui tühistamine toimub kliendi soovil, teavitab klient sellest oma konto kaudu, valides vastava tellimuse ja esitades nõude toe kaudu pileti abil.

4.5.5 Lahendamise hetk

Müügi lahendamine jõustub alates:

 • teise Poole poolt saadud eespool nimetatud teate saamisest (välja arvatud juhul, kui Ettevõte on vahepeal täitnud Artikli 4.5.1(ii) korral);
 • kuupäevast, mille kohtunik määrab juhul, kui lahendus on kohtulik.
4.5.6 Lahenduse mõjud

Kõik tagasimaksed toimuvad järgmistel tingimustel:

 • mugavusest tuleneva lahenduse korral (Artikkel 4.5.1(i)) : Tellimuse tagastamine kümne (10) tööpäeva jooksul alates Müüja kinnitusega e-kirjast, sama makseviisi abil, mida Klient kasutas Tellimuse esitamisel ;
 • viivituse või keeldumise tõttu toimuva lahenduse korral (Artikkel 4.5.1(ii)) : Tellimuse tagastamine vastavalt Artikli 8.2 tingimustele ;
 • taganemise tõttu toimuva lahenduse korral (Artikkel 4.5.1(iii)) : Tellimuse tagastamine vastavalt Artikli 9 tingimustele ;
 • vastavuspuuduse tõttu toimuva lahenduse korral (Artikkel 4.5.1(iv)) : Tellimuse tagastamine vastavalt Artikli 10.2.9 tingimustele ;
 • laoseisu puudumise tõttu toimuva lahenduse korral (Artikkel 4.5.2(ii)) : Tellimuse tagastamine kolme (3) tööpäeva jooksul alates Müüja lahendusega e-kirjast, sama makseviisi abil, mida Klient kasutas Tellimuse esitamisel ; ja
 • Kliendi ebaõnnestumise korral toodete vastuvõtmisel deklareeritud aadressil (Artikkel 4.5.2(iii)) : Tellimuse tagastamine kolme (3) tööpäeva jooksul alates Müüja lahendusega e-kirjast, sama makseviisi abil, mida Klient kasutas Tellimuse esitamisel ja maha arvatud tagasisaatmiskulud ning võimalikud uuesti kättetoimetamise katse kulud, mis on märgitud Artiklis 8.5.

Müügi lahendamine ei mõjuta Artikleid 21 ja 22, mis jäävad Osapoolte vahel kehtima.

5. HINNAD

Iga Toote Pakkumise juures on ühikuhind eurodes ja see on mõeldud kõikide maksudega (KMK).

Vastavalt allpool toodud Artikkel 19, kõik Tellimused on allutatud Andorra Vürstiriigi seadustele, mille Tellimused on eeldatavasti tehtud sellel territooriumil, kus Müüja asub. Seetõttu ei sisalda Toote Pakkumiste hinnad võimalikke keskkonnamakse, mis on kohaldatavad väljaspool Andorra Vürstiriiki.

Müüja jätab endale õiguse oma hindu igal ajal muuta. Klient on teavitatud, et Toote Pakkumiste hinnad võivad päeva jooksul mitu korda muutuda. Tellimusele kohaldatavad hinnad on need, mis on kuvatud Sait samal ajal kui Tellimuse lõplik kinnitamine mõistes Artikkel 4.4.

Mõne Toote Pakkumise raames pakub Müüja Kliendile võimalust võrrelda hinda mõne tema konkurendi omaga. Selleks, et teada saada, millal konkurendi hind Müüja poolt fikseeriti, on Klient kutsutud hiirega hõljuma vastava hinna kohal, et ilmuks tekstikast, mis näitab konkurendi hinna kogumise kuupäeva ja kellaaega Müüja poolt.

Tellimuse koguhind koosneb:

 • kliendi poolt valitud toodete ja teenuste koguste kogusummast; ja
 • võimalikest postikuludest (v.a postikulude pakkumine tingimustel).

6. FINANTSTINGIMUSED

Makse on nõutav kohe Pärast Tellimust, mida Müüja töötleb ainult siis, kui on saanud Kliendi täieliku makse.

Kui Hinnast ei ole kolme (3) päeva jooksul pärast Tellimuse kinnitamist makset saadud, saab Klient Müüjalt teate, mis nõuab Hinnast tasumist veel nelja (4) päeva jooksul. Vastasel juhul võib Müüja Tellimuse tühistada ja seega Müügi lõpetada.

Klient saab oma tellimuse eest tasuda järgmiste makseviisidega:

 • pangakaart ;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius ;
 • SEPA ülekanne (automaatsete maksete võimalus Professionaalidele).

Klient kannab kõik makseprotseduuri sisestamisel tehtud vead ja kõik maksevahendite anomaaliad või talitlushäired.

Müüja võib nõuda igalt Professionaalselt Kliendilt viiviseid, mis on nõutavad päev pärast maksetähtaega. Viiviseintressi määr on võrdne Euroopa Keskpanga viimase refinantseerimistehingu intressimääraga pluss 10 protsendipunkti. Esimesel poolaastal kehtib intressimäär, mis oli kehtiv selle aasta 1. jaanuaril. Teisel poolaastal on see intressimäär, mis oli kehtiv selle aasta 1. juulil. Viiviseid saab nõuda ilma meeldetuletuseta.

Lisaks on igal Professionaalsel Kliendil, kes on makseviivituses, Müüja ees õigus nõuda fikseeritud hüvitist sissenõudmiskulude eest summas nelikümmend eurot (40,00 €). Kui sissenõudmiskulud ületavad selle fikseeritud hüvitise summa, võib Müüja nõuda täiendavat hüvitist, esitades tõendid. Siiski ei saa Müüja nõuda neid hüvitisi, kui kaitse-, taastamis- või likvideerimismenetluse algatamine keelab tal nõuda temale võlgnetavat nõuet.

Kui makse ebaõnnestub, annab iga Professionaalne Klient nõusoleku tasumata arvete automaatseks reguleerimiseks oma ettevõtte pangakaardilt.

Pärast iga makset, olenemata makseviisist, saab Klient kinnituse e-posti teel.

6.1 MAKSMINE PANGAKAARDIGA

Müüja aktsepteerib ainult Visa, Mastercard või Maestro pangakaartidega maksmist.

Turvaline online-makse pangakaardiga tehakse makseteenuse pakkuja kaudu.

Kõik pangakaardiga maksmise etapid on allutatud HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT maksesüsteemile, mis on täielikult krüpteeritud ja kaitstud. Kasutatav protokoll on SSL, mis on ühendatud pangandusmonetikaga (3D secure protokoll).

See tähendab, et tellimusega seotud teave ja pangakaardi number ei liigu Internetis selgelt. Pangakaardi numbrit ei trükita ühelegi paberile, arvele, tšekile ega muule nimekirjale.

Müüjal pole teadmisi kaardinumbritest. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ei säilita kaardinumbreid pärast maksetehingu edastamist kaupmehe panka. Seega ei pääse ükski isik ligi ostjate pangakaardi andmetele, ei arvutiteel ega trükitud kujul. Pangakaardi numbri varastamise oht Müüja veebisaitidel, mis on varustatud HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT'iga, on peaaegu olematu.

Professionaalid võivad kasutada ka Müüja poolt valitud GoCardless'i automaatse sissenõudmise süsteemi (gocardless.com). See süsteem on täielikult krüpteeritud.

Pangakaardiga maksmisel debiteeritakse tehing kohe, kui Klient on makse teinud. Kaardiga maksmise kohustus on tagasivõtmatu. Pangandusandmeid Müügiga edastades volitab Klient Müüjat debiteerima tema kaarti vastava hinnaga. Klient kinnitab, et ta on kaardi seaduslik omanik ja tal on õigus seda kasutada. Vea korral või kaardi debiteerimise võimatuse korral võib Tellimuse tühistada ülaltoodud tingimustel.

Kaugmüügilepinguga seotud tegevusi teostab AD TYRES INTERNATIONAL EU, mis asub aadressil Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - ettevõtte registreerimisnumber OC 1277.

6.2 MAKSMINE PAYPALI KAUDU

Klient, kes kasutab maksmiseks Paypali (www.paypal.com), peab omama või looma konto selle teenusepakkuja juures (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Tehingud, mis on tehtud Paypali kaudu, on turvatud 3D-Secure protokolliga. Müüja ei pääse kunagi kliendi pangandusandmetele.

6.3 MAKSMINE PANGAÜLEKANDEGA

Klient võib teha oma makse SEPA ülekandega Müüja kontole, mille andmed on järgmised:

Kontoomanik: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KOOD): TRWIBEB1XXX
Wise.

Selleks, et Müüja võtaks ülekande arvesse, peab Klient märkima oma tellimuse numbri ülekande viitesse või selleks ettenähtud väljale. Tellimuse number on Kliendile meelde tuletatud SEPA ülekande lehel.

Tellimust hakatakse töötlema alles pärast ülekande laekumist ja selle kinnitamist. Seetõttu võib teatatud saatmise aeg varieeruda sõltuvalt teie makse laekumise ajast.

Kui makstakse pangaülekandega, ei saa väljastava panga lisatasusid arvestada saadava makse hulgast.

6.4 MAKSMINE PANGAKAARDIGA 3 KORRAGA

Maksevõimalus 3 korraga on saadaval vastavalt allpool toodud tingimustele (täiskomplektid on välja arvatud).

Tellimuse kogusumma Lepingutasu
0,00  - 199,99  6.90%

Välismaa kaarte, ainult väljavõtmise kaarte, süsteemse autoriseerimise kaarte (Electron, Maestro, Cirrus...) ja e-kaarte ei aktsepteerita.

Teie igakuised maksed tehakse pangakaardiga või automaatse sissenõudmise teel.

3 maksetähtaegu esitatakse järgmiselt:

 • Tähtaeg 1 : tellimuse päev 1/3 tellimuse summast, sealhulgas kättetoimetamistasud.
 • Tähtaeg 2 : 30 päeva pärast tellimuse esitamist : 1/3 tellimuse summast, sealhulgas kättetoimetamistasud.
 • Tähtaeg 3 : 60 päeva pärast tellimuse esitamist : 1/3 tellimuse summast, sealhulgas kättetoimetamistasud.

Juhul, kui teie makse tagasi lükatakse, anname teile 7 päeva aega oma olukorra reguleerimiseks ilma viivisintressita, säilitades samas õiguse kasutada oma "maksehõlbustusi". Pärast seda perioodi kaotate õiguse "maksehõlbustusi" kasutada ja kõik summad muutuvad kohe sissenõutavaks.

7. OMANDUS JA RISKIDE ÜLEKANNE

Tooted muutuvad Kliendi omandiks pärast Tellimuse kinnitamist. Seetõttu on Klient ainuisikuliselt vastutav Toodete importimise ja sissetoomise eest sihtriiki, mille ta on valinud saatmiseks. Klienti kutsutakse üles tutvuma võimalike kohustustega, mis tal on Toodete importimise tõttu nimetatud sihtriiki.

Kõik kaotuse või kahjustamise riskid antakse üle Professionaalsele Kliendile alates omandiõiguse ülekandmisest.

Kõik kaotuse või kahjustamise riskid antakse üle Tarbija Kliendile hetkel, kui viimane või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole Müüja poolt pakutud vedaja, võtab füüsiliselt Toodete valdusesse.

Kui Tarbija või Mittetöötav isik usaldab Toodete Kättetoimetamise vedajale, kes ei ole Müüja poolt pakutud vedaja, siis kaotuse või kahjustamise risk antakse üle Tarbijale või Mittetöötavale isikule hetkel, kui kaup antakse üle vedajale.

8. TARNE

Tellimuse kohaletoimetamine toimub Kliendi valikul, mis on väljendatud Tellimuses, Tellimuse kättetoimetamisega aadressile, mille Klient on esitanud, või ühele saidil loetletud Paigaldusjaamade aadressile, mille Klient on võib-olla määranud.

8.1 KÄTTETOIMETAMISE KULUD

Autoosade ja kõigi teiste toodete puhul on postikulud näidatud ostukorvis.

Rehvide puhul on kohaletoimetamine Kliendile tasuta, kui ostetakse kaks (2) identset toodet. Üksikute toodete ostmisel (autorehvid, veljed) on kohaletoimetamise kulud Kliendi kanda, välja arvatud mootorratta rehvide puhul, kus postikulud on tasuta alates esimesest ostetud rehvist.

8.2 TARNEAEG

Müüja kohustub tellimuse kohale toimetama maksimaalselt kolmekümne (30) päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest (« Tarneaeg »). Klient tunnistab ja nõustub piiranguteta, et ükski teine ​​saidil mainitud tähtaeg ei kujuta endast Müüja kindlat kohustust Kliendi ees.

Klienti teavitatakse ainult informatiivsel eesmärgil, et kohaletoimetamine toimub keskmiselt kahe (2) kuni kaheksa (8) tööpäeva jooksul alates tellimuse hinna täielikust tasumisest. Kui valitakse mitu toodet ühe tellimuse raames, võivad need võimalikult erinevatel päevadel kohale jõuda ilma, et see annaks Kliendile õiguse esitada mingeid nõudeid.

Välja arvatud juhul, kui toimub kohaletoimetamine paigaldusjaamas, katkestatakse ülalnimetatud Tarneaeg järgmistel juhtudel:

 1. makseviivitus ;
 2. Kliendi poolt deklareeritud aadressi viga ;
 3. Kliendi või tema volitatud esindaja puudumine tellimuse vastuvõtmiseks.

Juhul (i) ja (ii) algab Tarneaeg uuesti alates makseprobleemi lahendamisest uue kolmekümne (30) päeva pikkuse perioodi jooksul.

Juhul (iii) lepivad Klient ja Müüja (või vajadusel vedaja) kokku uue kohaletoimetamise kuupäeva, mille puhul Klient kohustub olema kohal ise või tema esindaja.

Kui Müüja ei täida oma kohustust tellimuse kohaletoimetamiseks Tarneaja jooksul, võib tarbija või mittetööstuslik kasutaja müügi tühistada, kui ta on andnud Müüjale mõistliku täiendava tähtaja tellimuse kohaletoimetamiseks ja Müüja ei ole seda tähtaega täitnud.

Müük loetakse tühistatuks, kui Müüja saab kirja või kirjaliku teate selle tühistamise kohta, kui Müüja ei ole vahepeal täitnud oma kohustusi.

Tarbija või mittetööstuslik kasutaja võib müügi kohe tühistada:

 • kui Müüja keeldub tellimust kohale toimetamast või kui on ilmne, et ta ei toimeta tellimust kohale ;
 • kui Müüja ei täida oma kohustust tellimuse kohaletoimetamiseks kuupäeval või pärast Tarneaja lõppu ja see tähtaeg on tarbija või mittetööstusliku kasutaja jaoks lepingu oluline tingimus. See oluline tingimus tuleneb lepingu sõlmimise ümbritsevatest asjaoludest või tarbija või mittetööstusliku kasutaja spetsiifilisest nõudmisest enne lepingu sõlmimist.

Lisaks müügi tühistamise võimalusele võib tarbija või mittetööstuslik kasutaja kasutada kõiki muid tema riikliku õigusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid.

Tarbija ja mittetööstuslik kasutaja on samuti kutsutud konsulteerima Artikkel 4.5 tühistamise kohta.

Need tarbija või mittetööstusliku kasutaja õigused ei mõjuta kahjude hüvitamise õigust.

Kui müük tühistatakse käesoleva artikli tingimustel, hüvitab Ettevõte tarbijale või mittetööstuslikule kasutajale kõik tasutud summad hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, mil müük tühistati.

8.3 RASKUSED TARNITUD TOODETEGA

Klient, tema esindaja või volitatud isik peavad kontrollima toodete vastavust kohaletoimetamisel, olgu see siis tema kodu või paigaldusjaamas. Klient vastutab isiklikult oma esindajate või volitatud isikute teavitamise ja juhiste andmise eest toodete vastavuse kontrollimiseks.

Klient, tema esindaja või volitatud isik peavad teavitama vedajat kõigist toodetele esitatavatest reservatsioonidest kohaletoimetamisel. Need reservatsioonid tuleb selgelt ja täpselt märkida saatelehele.

Kui tellimuse objektiks olevad tooted ei vasta nõuetele või kui vastuvõetud pakk on halvas seisukorras, võib klient keelduda kohaletoimetamisest. Ta peab seejärel viivitamatult teavitama müüjat, võttes ühendust klienditeenindusega piletit süsteemi kaudu.

Kui tooted ei vasta nõuetele, kehtivad allpool toodud Artikli 10.3 sätted.

Kui pakk on kahjustatud ja keeldutud, avatakse tellimuse objektiks olevate toodete vedaja suhtes vaidlus. Kliendilt nõutakse kahjustatud paki tõendi esitamist, mis on kuupäevaga ja allkirjastatud, et vaidlus avada. Kui kohaletoimetamine toimus paigaldusjaamas, peab klient laskma paigaldusjaamal tõendi allkirjastada.

Vaidluste lahendamise tähtaeg vedajaga on vähemalt kümme (10) tööpäeva ja võib kesta kuni neli (4) nädalat alates selle avamisest. Need tähtajad on müüja poolt antud näitlikult, tuginedes tema kogemustele, ja neid ei saa mingil juhul kohustuslikuks pidada.

Käesolevate sätete kohaldamine ei mõjuta kliendi õigusi, mida ta saab kasutada kehtiva seadusandluse alusel.

8.4 SAATELEHT

Vedaja annab Kliendile või Paigaldusjaamale vastavalt juhtumile Saatelehe allkirja vastu, millel on selgelt näidatud võimalus esitada reserveeringuid, eriti toote või toodete ilmsete defektide või kasutusjuhendi üleandmise puudumise korral.

Klient tunnistab ja nõustub, et tema, tema esindaja või tema esindaja poolt sellise Saatelehe allkirjastamine kujutab endast vaidlustamatut tõendit Kogu Tellimuse või, kui tooted on eraldi kohale toimetatud, selle kohaletoimetamise toodete Tarnekuupäevast.

8.5 ERINÕUDED, MIS KEHTIVAD KLIENDI POOLT DEKLAREERITUD AADRESSILE TARNIMISE KOHTA

Müüja kohustub tellimuse tarnima aadressile, mille klient on tellimuse esitamisel esitanud. Sellega seoses kohustub klient esitama müüjale olemasoleva, täieliku ja täpse aadressi, kus tellimuse kohaletoimetamine on teostatav ja lubatud.

Kui Kliendi poolt esitatud tarneaadressis esineb viga, siis selle muutmine toob kaasa uuesti saatmise tasud. Need tasud, mis on summas viisteist (15) eurot, jäävad Kliendi kanda ja arve esitab Müüja.

Klient tagab müüjale oma kohaloleku kohapeal või volitatud esindaja kohaloleku, et tellimus vastu võtta. Vastasel juhul ei saa müüja olla vastutav mis tahes viivituse eest tarnimisel.

Kui klient on tarnimise ajal puudunud, peab ta võtma ühendust transpordiettevõttega, kes on tema paki eest vastutav, et kokku leppida uus tarnimise kuupäev või paki kättesaamine lähimast depoost.

Teine kättetoimetamise katse toob kaasa uuesti kättetoimetamise katse tasu kolm (3) eurot müüja kasuks.

Kui klient ei ole määratud ajal transpordiettevõttega ühendust võtnud, saadetakse pakid tagasi müüja ladudesse, kes teatab tellimuse tühistamisest ja müügi lõpetamisest pärast tagastatud paki kättesaamist.

Tagasisaatmiskulud kolmkümmend (30) eurot paki kohta jäävad ainult kliendi kanda.

Tagasisaatmiskulud ning võimalikud uuesti kättetoimetamise kulud arvatakse maha tellimuse tagasimaksest.

8.6 ERIPÄRASED SÄTTED PAIGALDUSJAAMAS KÄTTETOIMETAMISE KOHTA

Müüja pakub võimalust, et Kliendi Tellimus toimetatakse kohale Paigaldusjaamas, et hõlbustada võimalikku lisateenust, mida Klient võiks soovida oma valitud Paigaldusjaamast.

Kui Tellimus toimetatakse kohale Paigaldusjaamas, kohustub Klient Tellimuse välja võtma kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates Paigaldusjaama poolt Tellimuse kättesaadavaks tegemise teate saamisest. Müüja välistab igasuguse garantii Tellimuse säilitamise kohta Paigaldusjaamas pärast seda tähtaega.

Tellimuse kättesaamisel Paigaldusjaamas võib Klient nõuda paigaldusteenust. See teenus on ainult Paigaldusjaama vastutusel ja Klient tunnistab ja nõustub, et Müüja on täiesti kolmas osapool selles paigaldusteenuse lepingus.

Seega, kui Klient otsustab lasta oma Tooteid paigaldada Paigaldusjaamas, ei saa Müüja olla vastutav vastuvõtu, ladustamise, demonteerimise, paigaldamise ja tasakaalustamise teenuste eest, mis on täielikult ja ainult Paigaldusjaama vastutusel. Paigaldustasud määrab Paigaldusjaam ilma Müüja sekkumiseta.

Hoolimata eelnevast, pakub Müüja Kliendile puhtalt informatiivsel eesmärgil Paigaldusjaamade poolt edastatud hinnakirja ja muid praktilisi teavet (lahtiolekuajad, maksimaalne paigaldusläbimõõt jne). Müüja ei garanteeri mingil moel nende teabe kehtivust või täpsust

Klienti kutsutakse üles eelnevalt Paigaldusjaamast uurima hindu ja muud praktilist teavet

8.7 PANDITUD TOOTED

Mõned tooted võivad olla panditud. Neid tähistab eriline märge "Standardvahetusega panditud osa" nende tehnilises kirjelduses.

Panditud toodete hind sisaldab osa hinda ja pandiraha, st summat, mida tootja nõuab, et tagada vanade varuosade tagastamine nende taastöötlemiseks ja ringlussevõtuks.

Uue toote kättesaamisel peab klient tagastama kasutatud toote müüjale aadressil, mille viimane on edastanud panditud toodete tagastamiseks, hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates uue toote kättesaamisest. Vastasel juhul ei saa klient pandiraha tagasi saada.

Tagastatav toode peab olema samaväärne, täielik ja paigutatud uue toote pakendisse. Tagasisaatmiskulud kannab klient.

Kasutatud toote kättesaamisel tagastab müüja kliendile pandiraha hiljemalt viieteistkümne (15) päeva jooksul, eeldusel, et kasutatud toode vastab eespool nimetatud nõuetele.

Tagasimakse tehakse kasutades sama makseviisi, mida klient kasutas uue toote ostmiseks.

9. TAGANEMISÕIGUS

9.1 TAGANEMISÕIGUSE SAJA

Taganemisõiguse omanik («Taganemisõiguse Omanik») on Tarbija Klient, kui Leping sõlmitakse kaugteel, telefoni teel või väljaspool asutust.

9.2 TAGANEMISÕIGUSE TÄHTAEG

Taganemisõiguse omanikul on neljateistkümne (14) päeva jooksul (edaspidi "Taganemisõiguse tähtaeg") õigus oma taganemisõigust kasutada ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama või kandma muid kulusid kui need, mis on käesolevas artiklis meenutatud.

Taganemisõiguse tähtaeg hakkab jooksma alates toote(te) kättesaamisest Taganemisõiguse omaniku või tema poolt määratud kolmanda isiku, välja arvatud vedaja, poolt. Kui leping sõlmitakse väljaspool asutust, võib Taganemisõiguse omanik kasutada oma taganemisõigust alates lepingu sõlmimisest.

Juhul, kui müük toimub mitme eraldi tarnitud toote puhul või kui müük toimub koosneva toote puhul, mis koosneb paljudest osadest või tükkidest, mille tarnimine toimub määratud perioodi jooksul, hakkab Taganemisõiguse tähtaeg jooksma alates viimase toote või partii või viimase tüki kättesaamisest.

Juhul, kui tellimus näeb ette toodete regulaarse kohaletoimetamise määratud perioodi jooksul, hakkab Taganemisõiguse tähtaeg jooksma alates esimese toote kättesaamisest.

Lepingusõlmimise päev või toote kättesaamise päev ei loeta Taganemisõiguse tähtaja hulka. Taganemisõiguse tähtaeg hakkab jooksma esimese tunni algusest esimesel päeval ja lõpeb viimase tunni lõppemisel viimasel päeval. Kui Taganemisõiguse tähtaeg lõpeb laupäeval, pühapäeval või riigipühal või vabal päeval, pikeneb see järgmise tööpäevani.

9.3 TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMINE

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitab Taganemisõiguse Omanik Müüjat oma otsusest taganeda, saates Müüjale enne Taganemistähtaja lõppu korrektselt täidetud vormi saadaval siin (ja käesolevate tingimuste lõpus), või mis tahes muu avalduse, mis väljendab selgelt tema soovi taganeda ja mis on saadetud e-posti teel (https://www.rehviliider.ee/kontakt).

Taganemisõiguse kasutamise tõendamise kohustus lasub Taganemisõiguse Omanikul.

9.4 TOODE(TE) TAGASTAMINE

Taganemisõiguse omanik tagastab või saadab Toode(te) Müüjale või tema poolt määratud isikule tagasi ilma põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast oma otsuse taganeda teatamist, välja arvatud juhul, kui Müüja pakub välja ise Toode(te) kätte saada.

Taganemisõiguse omanik kannab ainult Toode(te) tagasisaatmise otsesed kulud.

Taganemisõiguse omanik võib kas ise korraldada toote(te) tagastamise, võttes otseselt enda kanda sellega seotud kulud, või taotleda müüjalt, eeldusel, et viimane nõustub, tagastamise eest tasumist, mis arvatakse taganemisõiguse omanikule ümber hinnanguliselt kolmkümmend (30) eurot artikli kohta (eeldusel, et kuller kinnitab).

Taganemisõiguse omaniku vastutus võib olla seotud ainult Toode(te) väärtuse vähenemisega, mis tuleneb muudest toimingutest kui need, mis on vajalikud Toode(te) olemuse, omaduste ja korrektse toimimise kindlakstegemiseks.

9.5 TAGASIMAKSE

Kui taganemisõigust kasutatakse, tagastab Müüja Taganemisõiguse Omanikule kõik tasutud summad, sealhulgas kohaletoimetamiskulud, ilma põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, mil ta sai teada Taganemisõiguse Omaniku otsusest taganeda.

Hoolimata eelnevast, kui Müüja ei paku ise toote(te) tagasivõtmist, võib Müüja tagasimakse edasi lükata kuni toote(te) tagasivõtmiseni või kuni Taganemisõiguse Omanik on esitanud tõendi toote(te) saatmise kohta, kusjuures arvesse võetakse esimese sündmuse kuupäeva.

Müüja teeb selle tagasimakse kasutades sama makseviisi, mida Taganemisõiguse Omanik kasutas algse tehingu jaoks, välja arvatud juhul, kui Taganemisõiguse Omanik on nõus, et ta kasutab teist makseviisi ja tingimusel, et tagasimakse ei põhjusta Taganemisõiguse Omanikule lisakulusid.

Müüja ei ole kohustatud tagastama lisakulusid, kui Taganemisõiguse Omanik on väljendunud soovi kasutada kallimat kohaletoimetamisviisi kui Müüja poolt pakutud standardne kohaletoimetamisviis.

9.6 TAGAJÄRJED

Taganemisõiguse kasutamine lõpetab Poolte kohustuse kas täita kaugleping või väljaspool asutust sõlmitud leping, või selle sõlmida, kui Taganemisõiguse omanik on teinud pakkumise. Kauglepingu või väljaspool asutust sõlmitud peamise lepingu taganemisõiguse kasutamine lõpetab automaatselt kõik lisalepingud, ilma et Taganemisõiguse omanikule kaasneksid muud kulud kui käesolevas artiklis ette nähtud.

10. GARANTIID

Käesolevas artiklis ette nähtud mis tahes garantii rakendamiseks tuleb pöörduda Müüja poole järgmisel URL-aadressil:

https://www.rehviliider.ee/kontakt

10.1 EELNE HOIATUS

Klient on kohustatud veenduma, et tema poolt tellitud Tooted vastavad tema sõiduki tootja ettekirjutustele.

Klient on samuti kohustatud järgima tootja ettekirjutusi ja soovitusi kõiges, mis puudutab sõiduki ohutust ja usaldusväärsust, sealhulgas rehvide ja velgede suurust, rehvide täitmist ja rõhku, samuti rehvide paigaldamise ja hoiustamise tingimusi.

Käesolevas artiklis sätestatud garantiid ei hõlma defekte, mis on tingitud paigaldusveast, Toodete normaalsest kulumisest, Toodete mittevastavast kasutamisest tulenevatest tagajärgedest ega Toodete kahjustamisest Kliendi või ühe tema alluvate hooletuse tõttu.

Müüja ei anna mingit garantiid seoses Toodete defektidega, mis on otseselt põhjustatud Kliendi poolt valitud Paigaldusjaama teenusest.

10.2 VASTAVUSE GARANTII

10.2.1 Toodete vastavus

Müüja toimetab Tarbija Kliendile Tooted, mis vastavad Artikli 10.2.2, 10.2.3 ja 10.2.4 nõuetele.

10.2.2 Vastavuse subjektiivsed kriteeriumid

Selleks, et Tooted vastaksid Müügilepingule, peavad need eelkõige, vajadusel:

 • vastama kirjeldusele, tüübile, kogusele ja kvaliteedile ning omama funktsionaalsust, ühilduvust, vastastikust toimimist ja muid omadusi, nagu on ette nähtud Müügilepingus ;
 • olema sobivad Tarbija poolt otsitud eriliseks otstarbeks, mille Tarbija on Müüjale teatavaks teinud hiljemalt Müügilepingu sõlmimise hetkel ja mille Müüja on aktsepteerinud ;
 • olema tarnitud kõigi lisaseadmete ja juhistega, sealhulgas paigaldusjuhistega, nagu on ette nähtud Müügilepingus; ja
 • olema varustatud uuendustega, nagu on ette nähtud Müügilepingus.
10.2.3 Objektiivsed vastavuskriteeriumid

(i) Lisaks kõigile lepingus ettenähtud vastavusnõuetele peavad tooted:

 1. olema sobivad eesmärkideks, milleks tavaliselt kasutatakse samalaadseid kaupu, arvestades, kui see on asjakohane, kõiki Euroopa Liidu õiguse ja kehtiva riikliku õiguse sätteid ning kõiki olemasolevaid tehnilisi standardeid või, kui selliseid tehnilisi standardeid ei ole, konkreetseid sektorile kohaldatavaid käitumiskoodekseid;
 2. vajadusel esitama kvaliteeti, mis on proovi või mudeli kvaliteet, mille müüja on enne lepingu sõlmimist tarbija käsutusse andnud, ja vastama selle proovi või mudeli kirjeldusele;
 3. vajadusel olema tarnitud koos tarvikutega, sealhulgas pakend ja paigaldusjuhised või muud juhised, mida tarbija võib mõistlikult oodata saavat; ja
 4. olema koguses ja esitama kvaliteeti ning muid omadusi, sealhulgas vastupidavust, funktsionaalsust, ühilduvust ja turvalisust, mis on tavalised samalaadsete kaupade puhul ja mida tarbija võib mõistlikult oodata, arvestades toodete olemust ja kõiki avalikke avaldusi, mida on teinud müüja või muud tehingute ahelas eespool asuvad isikud või müüja või selliste isikute nimel, sealhulgas tootja, eriti reklaamides või etiketil.

(ii) Müüja ei ole seotud (i) punktis d) nimetatud avalike avaldustega, kui ta tõendab:

 1. et ta ei olnud, ja ei saanud mõistlikult olla, teadlik vastavast avalikust avaldusest;
 2. et lepingu sõlmimise ajal oli avalik avaldus parandatud samal viisil, nagu see oli tehtud, või võrreldaval viisil; või
 3. et toodete ostmise otsust ei saanud mõjutada avalik avaldus.

(iii) (i) mõistes ei ole vastavuspuudust, kui müügilepingu sõlmimise ajal on tarbijat eraldi teavitatud, et toodete teatud omadus erineb (i) punktis ettenähtud objektiivsetest vastavuskriteeriumidest, ja tarbija on selle erinevuse lepingu sõlmimisel väljendunud ja eraldi aktsepteerinud.

10.2.4 Toodete ebaõige paigaldamine

Kõik mittevastavused, mis tulenevad Toodete ebaõigest paigaldamisest, loetakse Toodete mittevastavuseks, kui:

 1. paigaldamine on osa Müügilepingust ja selle on teostanud Müüja või tema vastutusel; või
 2. paigaldamine, mida pidi teostama Tarbija, on teostatud Tarbija poolt ja ebaõige paigaldamine on tingitud Müüja poolt antud paigaldusjuhiste puudulikkusest.
10.2.5 Müüja vastutus

Müüja vastutab Tarbija ees kõigi toote vastavuspuuduste eest, mis eksisteerivad toote kättetoimetamise hetkel ja ilmnevad kahe (2) aasta jooksul alates sellest hetkest, olenemata pikemast tähtajast, mille on ette näinud Tarbija riigi seadusandlus, mida viimane on kutsutud konsulteerima.

10.2.6 Tõendamiskoormis

Kõik vastavuspuudused, mis ilmnevad ühe (1) aasta jooksul alates toodete kättetoimetamise hetkest, eeldatakse, et need on olemas olnud toodete kättetoimetamise hetkel, välja arvatud juhul, kui tõendatakse vastupidist või kui see eeldus on vastuolus toodete olemuse või vastavuspuuduse olemusega. Eeltoodud tähtaeg kehtib olenemata pikemast tähtajast, mille on ette näinud Tarbija riigi seadusandlus, mida viimane on kutsutud konsulteerima.

10.2.7 Teavitamine

Tarbijale võib tema riigi seadusandlus ette näha, et oma õiguste kasutamiseks peab Tarbija teavitama Müüjat vastavuspuudusest teatud aja jooksul alates selle puuduse avastamisest. Tarbijat kutsutakse üles konsulteerima selle punkti osas oma riigi seadusandlusega.

10.2.8 Tarbija õigused vastavuspuudumise korral

(i) Vastavuspuudumise korral on Tarbijal õigus nõuda Toote vastavusse viimist, hinnas proportsionaalset alandamist või Müügi lõpetamist, tingimustel, mis on sätestatud käesolevas artiklis.

(ii) Toote vastavusse viimiseks võib Tarbija valida parandamise ja asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui valitud abinõu on võimatu või kui see põhjustab Müüjale võrreldes teise abinõuga ebaproportsionaalseid kulusid, arvestades kõiki asjaolusid, sealhulgas:

 1. Toote väärtust vastavuspuudumise puudumisel;
 2. vastavuspuudumise olulisust; ja
 3. võimalust valida teise abinõu ilma Tarbijale suurema ebamugavuseta.

(iii) Müüja võib keelduda Toote vastavusse viimisest, kui parandamine ja asendamine osutuvad võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaproportsionaalseid kulusid, arvestades kõiki asjaolusid, sealhulgas neid, mis on mainitud punktis (ii), punktid a) ja b).

(iv) Tarbijal on õigus kas hinnas proportsionaalsele alandamisele vastavalt artiklile 10.2.10 või Müügilepingu lõpetamisele vastavalt artiklile 10.2.11, igas järgmises olukorras:

 1. Müüja ei ole teostanud parandamist või asendamist või, kui see on asjakohane, ei ole teostanud parandamist või asendamist vastavalt artiklile 10.2.8, (ii) ja (iii), või Müüja on keeldunud Toote vastavusse viimisest vastavalt käesoleva artikli punktile (iii);
 2. vastavuspuudumine ilmneb hoolimata Müüja katsest Toote vastavusse viia;
 3. vastavuspuudumine on nii tõsine, et see õigustab hinnas kohest alandamist või Müügilepingu kohest lõpetamist; või
 4. Müüja on teatanud või asjaoludest selgub selgelt, et Müüja ei vii Toote vastavusse mõistliku aja jooksul ega põhjusta Tarbijale suurt ebamugavust.

(v) Tarbijal ei ole õigust lepingut lõpetada, kui vastavuspuudumine on ainult väike. Tõendamiskoormus vastavuspuudumise väiksuse või mitteväiksuse osas lasub Müüjal.

(vi) Tarbijal on õigus peatada hinna või selle osa maksmine, kuni Müüja on täitnud oma garantiikohustused. Maksmise peatamise õiguse kasutamise eritingimused võivad olla sätestatud Tarbija riigi seadustes, mida Tarbija on kutsutud konsulteerima.

(vii) Tarbija riigi seadus võib reguleerida küsimust, kas ja mil määral mõjutab asjaolu, et Tarbija aitab kaasa vastavuspuudumisele, tema õigust abinõudele. Seetõttu on Tarbijal soovitatav konsulteerida oma riigi seadustega selles osas.

10.2.9 Toodete parandamine või asendamine

(i) Parandamine või asendamine toimub:

 1. tasuta;
 2. mõistliku aja jooksul alates hetkest, mil Müüja sai Tarbijalt teada vastavuspuudusest; ja
 3. ilma suurema ebamugavuseta Tarbijale, arvestades Toodete olemust ja Tarbija poolt soovitud kasutust.

(ii) Kui vastavuspuuduse kõrvaldamiseks tuleb Tooted parandada või asendada, teeb Tarbija Tooted Müüjale kättesaadavaks. Müüja võtab asendatud Tooted enda kulul tagasi.

(iii) Kui parandamine nõuab Toodete eemaldamist, mis olid vastavalt nende olemusele ja otstarbele paigaldatud enne vastavuspuuduse ilmnemist, või kui neid Tooteid tuleb asendada, siis Toodete parandamise või asendamise kohustus hõlmab mittevastavate Toodete eemaldamist ja asendustoodete või parandatud Toodete paigaldamist või eemaldamise ja paigaldamise kulude katmist.

(iv) Tarbija ei ole kohustatud maksma asendatud Toodete normaalse kasutamise eest perioodil enne nende asendamist.

10.2.10 Hinna alandamine

Hinna alandamine on proportsionaalne erinevusega Tarbija poolt saadud Toodete väärtuse ja Toodete väärtuse vahel, kui need oleksid vastavuses.

10.2.11 Müügi lõpetamine

(i) Tarbija kasutab oma õigust Müügi lõpetamiseks, saates müüjale avalduse, milles teatab oma otsusest kasutada oma õigust Müügilepingu lõpetamiseks.

(ii) Kui vastavuspuudus puudutab ainult mõnda Müügilepingu alusel tarnitud Toodetest ja kui on olemas põhjus Müügilepingu lõpetamiseks vastavalt Artiklile 10.2.7, võib Tarbija kasutada oma õigust Müügilepingu lõpetamiseks ainult nende Toodete suhtes ja mis tahes muu Toote suhtes, mille ta on soetanud samal ajal kui mittevastavad Tooted, kui ei saa mõistlikult oodata, et Tarbija nõustub ainult vastavate Toodete säilitamisega.

(iii) Kui Tarbija kasutab oma õigust Müügilepingu lõpetamiseks täielikult või vastavalt punktile (ii) mõne Müügilepingu alusel tarnitud Toote suhtes:

 1. tarbija tagastab Tooted Müüjale selle kulul; ja
 2. Müüja hüvitab Tarbijale Toodete eest makstud hinna kohe pärast Toodete või Tarbija poolt esitatud tagasisaatmise tõendi saamist.

Käesoleva lõigu eesmärgil võib Tarbija riiklik seadusandlus ette näha tagastamise ja hüvitamise tingimused. Seetõttu soovitatakse Tarbijal selles osas konsulteerida oma riikliku seadusandlusega.

10.3 PEIDETUD PUUDUSTE GARANTII

Ilma artiklis 10.2 viidatud seadusjärgse vastavusgarantiita võib Tarbija Klient saada kasu riiklikest eeskirjadest, mis ei reguleeri otseselt tarbijalepinguid ja näevad ette erilised õiguskaitsevahendid teatud tüüpi puuduste korral, mis ei olnud müügilepingu sõlmimise ajal ilmsed, nimelt riiklikest sätetest, mis võivad kehtestada erilised reeglid müüja vastutuse kohta peidetud puuduste korral. Tarbijat kutsutakse üles konsulteerima oma riikliku seadusandlusega selles küsimuses.

Professionaalne või mitteprofessionaalne klient saavad kasu võimalikest Andorra õigusega ette nähtud garantiidest.

10.4 KAUBANDUSLIK GARANTII

Müüja pakub Kliendile võimalust seostada oma tellimusega teatud tingimustel kaubanduslik garantii, mida nimetatakse "Garantii Rehvid Pluss", läbi kaubandusliku garantii lepingu, mis on kättesaadav siin.

Seda kaubanduslikku garantiid kohaldatakse ilma et see mõjutaks Tarbija õigust kasutada artiklis 10.2 viidatud seadusjärgset vastavusgarantiid või artiklis 10.3 viidatud riiklikke sätteid peidetud puuduste garantiiga seotud küsimustes.

Juhul, kui Professionaal või Mitteprofessionaal sõlmib kaubandusliku garantii, kohaldatakse seda ilma et see mõjutaks Professionaali või Mitteprofessionaali õigust kasutada võimalikke Andorra õigusega ette nähtud garantiisid.

11. VASTUTUSE PIIRAMINE

Kui ühe Poole täitmatajätmine ei ole lõplik, on kahju ja intressid makstavad ainult siis, kui võlgnikpool on eelnevalt mõistliku aja jooksul täitmiseks määratud. Võlgnikpool mõistetakse hüvitama kahju ja intressid, kui ta ei tõenda, et täitmine on takistatud Force Majeure'i tõttu. Võlgnikpool vastutab ainult selliste kahjude ja intresside eest, mis olid ette nähtud või mida võis ette näha lepingu sõlmimisel, välja arvatud juhul, kui täitmatajätmine on tingitud raskest või petlikust veast. Isegi kui lepingu täitmatajätmine tuleneb raskest või petlikust veast, hõlmavad kahju ja intressid ainult seda, mis on täitmatajätmine otsene ja vahetu tagajärg.

12. KINDLUSTUS

Müüja on kindlustatud oma kutsealase vastutuse eest, mis tuleneb tema tegevusest ja põhjustab kolmandatele isikutele enne või pärast toote kohaletoimetamist või tööde teostamise lõpetamist kehalisi, materiaalseid ja immateriaalseid kahjustusi.

See kindlustus on sõlmitud ettevõttega AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Prantsusmaa).

Selle kindlustuse geograafiline kate ulatub kogu maailmas, välja arvatud (i) tegevused, mida teostavad väljaspool Prantsusmaad, Andorrat ja Monacot asuvad asutused või püsivad rajatised; (ii) ekspordid Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse; (iii) kindlustatu või tema nimel Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, sealhulgas messide, näituste või ekspositsioonide korraldamine, tehtud teenused või tööd.

13. VAJUTUSJÕUD

Juhul, kui Vajutusjõud põhjustab võlgniku lõpliku takistuse, lõpeb Leping automaatselt ja Pooled on vabastatud oma kohustustest.

Juhul, kui Vajutusjõud põhjustab ajutise takistuse, on kohustuse täitmine peatatud, välja arvatud juhul, kui sellest tulenev viivitus õigustab Lepingu lõpetamist.

Kohustuse täitmise võimatus ühe Poole poolt vabastab selle Poole vastavalt, kui see tuleneb Vajutusjõust ja on lõplik, välja arvatud juhul, kui ta on nõustunud selle eest vastutama või kui teda on eelnevalt hoiatatud.

14. ISIKUANDMED

Müüja poolt Kliendi kohta Müügi raames kogutud isikuandmeid töödeldakse automaatselt, mille vahendid ja eesmärk määrab ainult Müüja ning on selles mõttes vastutav selle töötlemise eest vastavalt Andorra seaduse 15/2003 artiklile 3.4 alates 18. detsembrist 2003, mis käsitleb isikuandmete kaitset (edaspidi "LQPD").

Klienti kutsutakse üles tutvuma Privaatsuspoliitikaga ja veebisaidi Küpsiste leheküljega, et teada saada tingimused, millal isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Müüja poolt.

15. LEPINGULISED DOKUMENDID

Leping koosneb järgmistest lepingulistest dokumentidest:

 1. käesolevatest Üldistest Müügitingimustest ;
 2. Tellimuse Kviitungist ;
 3. Kohaletoimetamise Kviitungist ;
 4. Müügiarvest.

Kui kahe dokumendi sätete vahel on vastuolu või erinevus, kehtib kõrgema järjekorranumbriga dokumendi säte (nt: Müügiarve kehtib Kohaletoimetamise Kviitungi üle; Kohaletoimetamise Kviitung kehtib Tellimuse Kviitungi üle; Tellimuse Kviitung kehtib ÜM üle).

Kliendi, tema esindaja või esindaja poolt Kohaletoimetamise Kviitungile tehtud märget, mis ei ole tema allkiri, ei loeta lepinguliseks, kui Müüja seda ei aktsepteeri.

Kõik ülalnimetatud lepingulised dokumendid esindavad Poolte vahel olemasolevate kohustuste kogumit. Need lepingulised dokumendid asendavad ja tühistavad kõik varasemad suulised või kirjalikud kohustused, mis on seotud Müügiga.

Pooled on kokku leppinud, et nad kannavad riski kõigi ettenägematute muutuste eest asjaoludes, mis muudaksid Lepingu alusel kummagi Poole kohustuste täitmise liiga koormavaks.

16. PEALKIRJAD

Üldiste müügitingimuste (ÜMT) kasutatavad pealkirjad on esitatud ainult mugavuse huvides ja ei tohiks mõjutada ÜMT sätete tähendust või struktuuri.

Kui tekib tõlgendamisraskusi ükskõik millise pealkirja ja ükskõik millise klausli vahel, kuulutatakse pealkirjad olematuks.

17. KEHTIVUS

Kui üks või mitu ÜT tingimustest kuulutatakse seaduse, määruse või lõpliku pädeva kohtu otsuse tulemusena tühiseks, kirjutamata või mittevastuvõetavaks, tuleb seda või neid tingimusi pidada ÜT-st eraldatavaks. Ülejäänud ÜT tingimused loetakse kehtivateks ja jäävad jõusse, välja arvatud juhul, kui üks osapooltest tõestab, et tühistatud tingimus(tel) on oluline ja määrav iseloom, ilma milleta ta ei oleks lepingut sõlminud.

18. TOLERANTSUSED

Asjaolu, et üks Pooltest ei kasuta teise Poole lepingust tuleneva ühegi kohustuse rikkumist, ei saa tõlgendada kui loobumist asjaomase kohustuse täitmisest puuduvate nõuete puudumisel.

19. MODERATSIOONI HARTA

Müüja veebipõhiste arvustuste modereerimise harta on kättesaadav siin.

20. KAEBUS

Kui on kaebusi, on Klient oodatud võtma ühendust Müüjaga, kasutades siin kättesaadavat vormi.

Iga kaebuse puhul on Klient oodatud märkima oma Tellimuse numbri.

Müüja teeb oma parima, et vastata kõigile kaebustele võimalikult kiiresti.

Kliendi võimalus esitada kaebus ei mõjuta tema õigust pöörduda tarbija vahendaja poole Artikli 21 tingimustel või mis tahes pädeva kohtu poole.

21. VAHENDAMINE

Klient Tarbija võib vaidluse korral pöörduda tarbimisvahenduse poole, pöördudes AME Conso poole, 11 place Dauphine, 75001 Pariis ja selle e-vahendusplatvormi poole: mediationconso-ame.com.

Rakendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 artikli 14.1, teavitatakse teid võimalusest pöörduda Euroopa Komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud Veebipõhise Vaidluste Lahendamise (RLL) platvormi poole järgmisel aadressil: Veebipõhine Vaidluste Lahendamine.

22. KEHTEV SEADUS

Lepingulised suhted Müüja ja Tarbija vahel, kes asub Euroopa Liidu territooriumil, reguleeritakse liikmesriigi seadusega, kus viimane on asutatud, mis puudutab tema kaitset nimetatud liikmesriigi tarbijakaitseõiguse alusel.

Kuna Tellimuse andmeid töödeldakse arvutipõhiselt Müüja Malta asutuses, siis isikuandmete töötlemise osas kehtib Malta seadus.

Mis puudutab kõiki muid küsimusi, mis ei kuulu kahe eespool nimetatud sätte alla, siis subsidiaarselt kohaldatakse Andorra seadust.

Jätkake sirvimist ilma nõusolekuta >
Teave küpsiste ja muude jälgijate kohta
Rehviliider.ee (AD TYRES) ja tema partnerid (Google, Hotjar, Microsoft) kasutavad küpsiseid ja muid jälgijaid (Web Storage) saidi nõuetekohase töötamise tagamiseks, saidil navigeerimise lihtsustamiseks, statistiliste mõõtmiste tegemiseks ja reklaamikampaaniate isikupärastamiseks. Küpsised ja muud jälgijad salvestatakse teie seadmesse ja võivad sisaldada isikuandmeid. Me ei paiguta ühtegi küpsist ega muud jälgijat teie seadmesse ilma teie vaba ja teadliku nõusolekuta, v.a need, mis on vajalikud saidi nõuetekohaseks töötamiseks. Me säilitame teie valiku 6 kuuks. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, minnes küpsiste ja muude jälgijate lehele. Te saate saidi kasutamist jätkata ilma andmata nõusolekut küpsiste ja muude jälgijate teie seadmesse paigutamiseks. Keeldumine ei takista juurdepääsu teenustele AD TYRES. Lisateabe saamiseks vaadake küpsiste ja muude jälgijate lehte.
Küpsiste isikupärastamine
LiveChat
Tekkis viga. Palun proovige uuesti või võtke meiega ühendust, kui viga ei leia lahendust.